Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek !

W pierwszym wpisie dotyczącym wspólnikom spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zwróciłem uwagę na pojęcie udziału. Wskazałem również, że dokonując podziału praw, przysługujących wspólnikowi względem spółki posługujemy się różnymi kryteriami. Prawa te dzielimy m.in. na prawa majątkowe – którym poświęciłem uwagę w poprzednich wpisach, oraz prawa korporacyjne. Dzisiaj pierwszy wpis dotyczący przysługujących wspólnikom praw korporacyjnych. 

Organem, który posiada kompetencje do podejmowania decyzji w najistotniejszych sprawach związanych z funkcjonowaniem spółki jest zgromadzenie wspólników.

Każdy wspólnik uprawniony jest do wzięcia udziału w zgromadzeniu wspólników, bowiem zgromadzenie tworzą wszyscy wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Należy jednak podkreślić, że jest to tylko prawo, które przysługuje wspólnikowi. Wzięcie udziału w zgromadzeniu wspólników nie stanowi obowiązku. Nie można zatem, w żaden sposób zmusić wspólnika do wzięcia w nim udziału.

Aby prawidłowo zwołać zgromadzenie wspólników, każdy z nich musi otrzymać zaproszenie, które należy wysłać dwa tygodnie przed jego planowanym dobyciem. W dokumencie tym należy wskazać datę, godzinę oraz miejsce odbycia zgromadzenia wspólników, wraz ze szczegółowym porządkiem obrad.

Jeżeli przedmiotem zgromadzenia wspólników będzie m.in. uchwała w sprawie zmiany umowy spółki, wówczas zawiadomienie powinno zawierać istotne elementy treści proponowanych zmian.

Zawiadomienie o zgromadzeniu wspólników może zostać wysłane listem poleconym, a także przesyłką nadaną pocztą kurierską. Kolejnym sposobem dostarczenia zawiadomienia jest możliwość wysłania go pocztą elektroniczną. Można tego dokonać, o ile wspólnik wyraził na to pisemną zgodę i podał adres poczty elektronicznej.

Kwestia prawidłowego zawiadomienia jest bardzo ważna z tego punktu widzenia, że wspólnik, który nie uczestniczył w zgromadzeniu na skutek niezawiadomienia lub nieprawidłowego zawiadomienia, ma prawo wytoczyć powództwo o uchylenie danej uchwały, bądź o stwierdzenie jej nieważności. Takie samo prawo przysługuje wspólnikowi, który bezzasadnie został niedopuszczony do udziału w zgromadzeniu, a także w sytuacji podjęcia uchwały nieobjętej porządkiem obrad.

W praktyce może zdarzyć się taka sytuacja, że spółka, po wysłaniu zawiadomienia o zgromadzeniu wspólników, zostanie powiadomiona o zbyciu udziałów przez jednego ze wspólników. Wówczas, należy przyjąć, że zawiadomienie to zostało skutecznie wysłane, a wspólnik, który dokonał zbycia, zobowiązany jest do poinformowania nabywcy o zgromadzeniu wspólników.

W zgromadzeniu wspólników można wziąć udział osobiście lub przez pełnomocnika. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnikiem może być osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej. Wówczas w zgromadzeniu wspólników uczestniczą jej organy lub osoby uprawnione do reprezentowania.

Udział przez pełnomocnika może zostać wyłączony lub ograniczony na podstawie przepisu szczególnego. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością również może przewidywać takie ograniczenia. Całkowite wyłączenie w umowie możliwości wzięcia udziału przez pełnomocnika pozostaje kwestią sporną.

Pełnomocnictwo uprawniające do wzięcia udziału w zgromadzenia i wykonania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Kodeks spółek handlowych przewiduje pewne ograniczenia podmiotowe, zgodnie z art. 243 § 3, pełnomocnikiem na zgromadzeniu wspólników nie może być członek zarządu i pracownik spółki.

prawo do udzialu w zgromadzeniu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.