Ustanowienie zastawu na udziale w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek !   Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością są zbywalnymi prawami majątkowymi, dlatego też mogą zostać obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi w celu zabezpieczenia wierzytelności. Do ograniczonych praw rzeczowych, którymi można obciążyć udziały w spółce z o.o. zaliczamy m.in. zastaw oraz zastaw rejestrowy. W przypadku zastawu na prawach uregulowanego w Kodeksie cywilnym zastosowanie znajdą odpowiednio przepisy traktujące o zastawie na rzeczach. Zastaw jest ograniczonym prawem rzeczowym, które służy zabezpieczeniu oznaczonej wierzytelności. Z treści tego prawa dla wierzyciela wynika uprawnienie dochodzenia zaspokojenia się z przedmiotu zastawu bez względu na to, czyją własnością stała się rzecz (prawo) i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi wierzyciela rzeczy, z wyjątkiem tych, którym z mocy ustawy przysługuje szczególne pierwszeństwo. Zastaw jest prawem o charakterze akcesoryjnym, dlatego też wymogiem jego ustanowienia jest istnienie ważnej wierzytelności. Z drugiej strony ustawodawca dopuszcza także ustanowienie zastawu dla zabezpieczenia wierzytelności przyszłej lub warunkowej. Zastaw rejestrowy może zabezpieczać jedynie wierzytelności pieniężne wyrażone w pieniądzu polskim lub w walucie obcej. W obu przypadkach, zarówno przy zastawie zwykłym, jak i rejestrowym mamy obowiązek oznaczenia wierzytelności, która będzie zabezpieczona zastawem. Oznaczenie wierzytelności polega na wskazaniu stosunku prawnego, z którego ona pochodzi w stopniu pozwalającym na […]

Podcast: 27 Ustanowienie zastawu na udziale w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek ! Dzisiejszy odcinek podcastu będzie dotyczył kwestii ustanowienia zastawu na udziałach w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Transkrypcję odcinka możesz przeczytać tutaj.   Przyjemnego słuchania! 🙂   Pobierz na iPhone | Słuchaj na platformie Stitcher Słuchaj na platformie TuneIN | Słuchaj na platformie YouTube  

Podcast 26: Dziedziczenie i umorzenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek ! Dzisiejszy odcinek podcastu będzie dotyczył kwestii dziedziczenia oraz umarzania udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Transkrypcję odcinka możesz przeczytać tutaj.   Przyjemnego słuchania! 🙂   Pobierz na iPhone | Słuchaj na platformie Stitcher Słuchaj na platformie TuneIN | Słuchaj na platformie YouTube  

Dziedziczenie i umorzenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek !   W dzisiejszym odcinku opowiem o dziedziczeniu oraz umorzeniu udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Z racji tego, że udziały w spółce z o.o. są zbywalnymi prawami majątkowymi, podlegają również dziedziczeniu. W miejsce zmarłego wspólnika do spółki mogą wstąpić jego spadkobiercy, chyba że umowa spółki wyłącza lub ogranicza wstąpienie spadkobierców. W przypadku kiedy umowa spółki nie zawiera żadnych postanowień  odnoszących się do kwestii dziedziczenia, wówczas udziały zmarłego wspólnika podlegają dziedziczeniu ustawowemu lub testamentowemu. O przejściu udziału na spadkobierców powinno się zawiadomić spółkę. Dowodem przejścia udziałów będzie m.in. postanowienie o nabyciu spadku, umowa o nabycie spadku, umowa o dział spadku, bądź postanowienie sądu o dziale spadku. Spadkobiercy nie muszą składać żadnego oświadczenia o przystąpieniu do spółki, ponieważ z mocy prawa stają się jej wspólnikami. W przypadku dziedziczenia ustawowego, zwykle udział będzie przysługiwał więcej niż jednemu spadkobiercy. W tej sytuacji spadkobiercy muszą wskazać wspólnego przedstawiciela, który będzie wykonywał ich prawa w spółce. Poza tym spadkobiercy odpowiadają solidarnie za świadczenia związane z udziałem.  Jeżeli nie wskazali oni wspólnego przedstawiciela, wówczas oświadczenia spółki mogą być składane wobec któregokolwiek ze współuprawnionych. Trzeba podkreślić, że taki stan rzeczy jest przejściowy i trwa do momentu […]