Nadzór oraz kontrola w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek !   W dzisiejszym wpisie opowiem o sprawowaniu nadzoru i kontroli w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeżeli mówimy o spółkach kapitałowych, a do nich zaliczamy m.in. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, to pojęcie kontroli niewątpliwie oznacza podejmowanie różnego rodzaju czynności przez uprawnione do tego organy, mających na celu ocenę zgodności podejmowanych w spółce działań z przepisami prawa, umową spółki czy uchwałami wspólników. Obok pojęcia kontroli pojawia się pojęcie nadzoru. Nadzór jest szerszym pojęciem, ponieważ obejmuje nie tylko kontrolę, ale także możliwość wpływania na działalność spółki. Ten pośredni wpływ na działalność spółki przejawia się poprzez przekazywanie ocen, analiz oraz wniosków dotyczących danej sytuacji, jak również propozycji rozwiązania konkretnego problemu, który pojawił się w trakcie działalności spółki. W spółce z o.o. możemy wyróżnić trzy rodzaje kontroli: po pierwsze kontrolę indywidualną sprawowaną przez wspólników; po drugie kontrolę prowadzoną przez biegłego rewidenta (wyznaczony w postępowaniu sądowym na wniosek wspólników reprezentujących minimum 1/10 kapitału zakładowego); po trzecie kontrolę sprawowaną przez wyznaczone do tego organy – radę nadzorczą i komisję rewizyjną. Co ciekawe, wyżej wymienione rodzaje kontroli mogą występować w spółce równocześnie. Jeżeli zdecydujemy się na powołanie rady nadzorczej, tudzież komisji rewizyjnej nie pozbawi to wspólników […]