Prawo wspólnika do zwrotu dopłat

Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek ! Aby mówić o prawie wspólnika do zwrotu dopłat, najpierw musi pojawić się obowiązek do ich uiszczenia. Obowiązek dokonania dopłat musi zostać przewidziany w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a następnie wspólnicy muszą podjąć uchwałę o wykonaniu przedmiotowego obowiązku. Jeżeli umowa spółki nie zawiera odmiennych postanowień, wspólnicy w drodze uchwały mogą zadecydować również o zwrocie dokonanych wcześniej dopłat. Co ważne, po stronie wspólników roszczenie o zwrot dopłat pojawi się dopiero w momencie podjęcia uchwały o ich zwrocie. Wspólnik, który wywiązał się z nałożonego przez umowę spółki obowiązku, musi zdawać sobie sprawę, że dopóki nie zachodzą przesłanki do zwrotu dopłat, dopóty nie będzie mógł domagać się ich zwrotu. Kwestię zwrotu dopłat reguluje art. 179 Kodeksu spółek handlowych. Jednak z analizy treści art. 178 § 1 ksh zdanie drugie, w brzmieniu “Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, do dopłat tych stosuje się przepisy § 2 oraz art. 179.” wynika, że przepis art. 179 ma charakter dyspozytywny. Taki zabieg ustawodawcy może budzić pewne wątpliwości, bowiem wymienione w tym przepisie warunki dopuszczalności dokonania zwrotu dopłat mają na celu ochronę interesów wierzycieli spółki z o.o., zatem powinny mieć charakter bezwzględnie obowiązujący. Dyspozytywny charakter przywołanego […]

Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki z o.o.

Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek ! Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki zostało wyraźnie uregulowane w przepisach Kodeksu spółek handlowych. Wprost na taką możliwość wskazuje art. 260 § 1 ksh, zgodnie z którym uchwałą wspólników o zmianie umowy spółki można podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku spółki (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki). Więcej o kapitale zakładowym i pozostałych funduszach tutaj. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych spółki z o.o., wspólnicy nie muszą dokonywać wpłat na pokrycie objętych udziałów. Tego typu “operacja” nie wymaga wpłat wspólników, bowiem polega ona na zwiększeniu wysokości kapitału zakładowego, który zostanie pokryty ze środków przesuniętych z kapitału zapasowego lub rezerwowego, pochodzących z zysku spółki. Aby możliwe było podwyższenie kapitału zakładowego ze środków własnych, trzeba tego dokonać w drodze uchwały zmieniającej umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie jest możliwe w tym przypadku podjęcie przez wspólników uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego bez zmiany umowy. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego powinna zawierać m.in. kwotę o jaką kapitał zostanie powiększony oraz sposób jego podwyższenia (należy wskazać, czy nastąpi to w drodze utworzenia nowych udziałów, czy też poprzez zwiększenie wartości […]

Realizacja prawa do objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym

Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek !   Aby zrealizować prawo pierwszeństwa wspólnika do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, muszą zostać spełnione dwie przesłanki. Po pierwsze niezbędne jest podjęcie uchwały wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego. Drugą istotną rzeczą jest brak wyłączenia (bądź ograniczenia) prawa pierwszeństwa do objęcia udziałów, które może pojawić się w umowie lub bezpośrednio w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego. Po podjęciu przez wspólników uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, po stronie zarządu powstaje obowiązek wezwania wszystkich wspólników do wykonania prawa pierwszeństwa (wspólnicy obejmują udziały w podwyższonym kapitale zakładowym w stosunku do ich dotychczasowych udziałów w spółce). Przepisy Kodeksu spółek handlowych nie regulują kwestii treści powyższego wezwania wspólników. Kodek nie precyzuje także, w jaki sposób owo wezwanie ma zostać przekazane wspólnikom. Przepis art. 258 § 1 ksh wskazuje jedynie, że wezwanie powinno zostać przesłane wspólnikom jednocześnie. To, że w przepisach nie znajdziemy wyraźnych wymogów dotyczących sposobu przesłania takiego wezwania, nie oznacza całkowitej dowolności w tej materii. Wezwanie powinno zostać dokonane w taki sposób, aby umożliwić wspólnikom zapoznanie się z jego treścią. Z praktycznego punktu widzenia wezwania doręczane są najczęściej za pomocą listów poleconych, bądź za pośrednictwem poczty kurierskiej. Najwygodniejszym rozwiązaniem byłoby zapewne […]

Wyłączenie prawa pierwszeństwa w objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym

Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek ! W poprzednim wpisie, dotyczącym obejmowania udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wspomniałem, że prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów może zostać wyłączone w umowie spółki lub uchwale wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego. Owe wyłączenie prawa pierwszeństwa może przybrać charakter wyłączenia bezwarunkowego, ale może też być obwarowane pewnymi ograniczeniami. Jeżeli prawo do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym nie zostało wyłączone podczas zawierania umowy spółki z o.o., nic nie stoi na przeszkodzie, aby dokonać takiego wyłączenia w drodze zmiany umowy spółki. Wyłączenie prawa pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w drodze zmiany umowy spółki wymaga zgody wszystkich wspólników, którym prawo to zostaje wyłączone. Dzieje się tak, ponieważ prawo pierwszeństwa jest prawem udziałowym, dlatego uchwała dotycząca zmiany umowy spółki z o.o. ograniczająca prawa udziałowe wymaga zgody wspólnika, którego dotyczy. Wyłączenie prawa udziałowego o którym mówimy może zostać dokonane także w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego. Jak wspominałem w poprzednim artykule, podwyższenie kapitału zakładowego oraz towarzysząca mu zmiana zasad proporcjonalnego obejmowania udziałów mogą doprowadzić do kompletnej zmiany pozycji poszczególnych wspólników, jaką zajmują w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Wspólnik, który oddaje głos przy podejmowaniu uchwały […]

Obejmowanie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z o.o.

Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek ! W jednym z ostatnich wpisów (tutaj) pisałem, że z uczestnictwem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w charakterze wspólnika wiążą się określone prawa oraz obowiązki. Wspominałem także, że stosunek prawny łączący wspólnika ze spółką powstaje w momencie objęcia udziałów przy jej tworzeniu, bądź z chwilą objęcia udziałów w ramach procedury podwyższenia kapitału zakładowego spółki. Członkostwo (stosunek prawny łączący wspólnika ze spółką) trwa tak długo, jak wspólnik będzie posiadał co najmniej jeden udział w kapitale zakładowym. Jednym z praw udziałowych, które wynika wprost z art. 258 Kodeksu spółek handlowych jest prawo do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym. Przepis ten pozwala na przyznanie wspólnikom prawa pierwszeństwa proporcjonalnie do posiadanych dotychczas udziałów. Trzeba podkreślić, że pozycja wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w dużym stopniu zależna jest od wielkości posiadanych przez niego udziałów w stosunku do innych udziałowców spółki. W sytuacji podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia nowych udziałów przez dotychczasowych wspólników, bądź wspólników nowo wstępujących, ale w sposób nieproporcjonalny do posiadanych udziałów, spowoduje zmianę dotychczasowej pozycji poszczególnych wspólników. Dlatego też wspomniana wyżej zasada proporcjonalności pozwala na utrzymanie w spółce z o.o. niezmienionego układu sił […]

Zaliczki na poczet dywidendy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek Mój ostatni wpis rozpoczął serię wpisów poświęconych wspólnikom spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ich prawom i obowiązkom. Do praw, które przysługują wspólnikom względem spółki zliczamy m.in. prawo do dywidendy. Przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują możliwość wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy. Jako ciekawostkę dodam, że w poprzednio obowiązującym Kodeksie handlowym taka możliwość nie została przewidziana. Zmiana, o której mówię miała na celu podniesienie atrakcyjności tej formy prowadzenia działalności jaką jest spółka z o.o. Jeżeli jesteś wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, to musisz pamiętać o spełnieniu szeregu przesłanek, aby wypłata zaliczki na poczet dywidendy była możliwa. Jeżeli chcesz dowiedzieć się jakie to przesłanki, zapraszam do dalszej lektury 🙂 Decyzję o wypłacie zaliczki podejmuje zarząd spółki z o.o. w formie uchwały. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (w przeciwieństwie do spółki akcyjnej) wypłata zaliczki na poczet dywidendy nie wymaga uzyskania zgody rady nadzorczej. Musisz pamiętać, że warunkiem podjęcia decyzji o wypłacie zaliczki przez zarząd jest wyraźne upoważnienie w umowie spółki z o.o. Jeżeli umowa spółki nie przewiduje takiej możliwości, zarząd nie może dokonać wypłaty. Warto zapamiętać, że w momencie podjęcia uchwały przez zarząd o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy u wspólnika nie powstaje […]

Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek !   Z uczestnictwem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w charakterze wspólnika wiążą się określone prawa, a także obowiązki. Członkostwo w spółce z o.o., a ściślej stosunek prawny łączący wspólnika ze spółką powstaje w momencie objęcia udziałów przy jej tworzeniu. Członkostwo może powstać także z chwilą objęcia udziałów w ramach procedury podwyższenia kapitału zakładowego spółki, bądź z chwilą nabycia udziału. Ten określony stosunek prawny, który nazywamy członkostwem trwa tak długo, jak wspólnik będzie posiadał co najmniej jeden udział w kapitale zakładowym. Pojęcie udziału w spółce z o.o. może być przedstawiane w dwóch znaczeniach. Po pierwsze, udział może być rozumiany jako udział w kapitale zakładowym, czyli jako ujęta liczbowo wartość ekonomiczna, wyrażona w jednostkach pieniężnych, która stanowi pewną cząstkę kapitału zakładowego, która to zostaje objęta przez wspólnika w umowie spółki. Po drugie, udział może być interpretowany jako określone prawo podmiotowe wspólnika, którego wyrazem jako pewnej nadrzędnej kategorii będą uprawnienia przysługujące wspólnikowi względem spółki. Z racji tego, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową, udział kapitałowy (zaangażowanie kapitałowe wspólnika) będzie stanowił jednocześnie wyznacznik pozycji wspólnika w spółce. Wielkość udziału kapitałowego, bądź jego ilość (przy kapitale zakładowym, który dzieli się na […]