Prawo do udziału w zgromadzeniu wspólników

Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek ! W pierwszym wpisie dotyczącym wspólnikom spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zwróciłem uwagę na pojęcie udziału. Wskazałem również, że dokonując podziału praw, przysługujących wspólnikowi względem spółki posługujemy się różnymi kryteriami. Prawa te dzielimy m.in. na prawa majątkowe – którym poświęciłem uwagę w poprzednich wpisach, oraz prawa korporacyjne. Dzisiaj pierwszy wpis dotyczący przysługujących wspólnikom praw korporacyjnych.  Organem, który posiada kompetencje do podejmowania decyzji w najistotniejszych sprawach związanych z funkcjonowaniem spółki jest zgromadzenie wspólników. Każdy wspólnik uprawniony jest do wzięcia udziału w zgromadzeniu wspólników, bowiem zgromadzenie tworzą wszyscy wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Należy jednak podkreślić, że jest to tylko prawo, które przysługuje wspólnikowi. Wzięcie udziału w zgromadzeniu wspólników nie stanowi obowiązku. Nie można zatem, w żaden sposób zmusić wspólnika do wzięcia w nim udziału. Aby prawidłowo zwołać zgromadzenie wspólników, każdy z nich musi otrzymać zaproszenie, które należy wysłać dwa tygodnie przed jego planowanym dobyciem. W dokumencie tym należy wskazać datę, godzinę oraz miejsce odbycia zgromadzenia wspólników, wraz ze szczegółowym porządkiem obrad. Jeżeli przedmiotem zgromadzenia wspólników będzie m.in. uchwała w sprawie zmiany umowy spółki, wówczas zawiadomienie powinno zawierać istotne elementy treści proponowanych zmian. Zawiadomienie o zgromadzeniu wspólników może zostać wysłane listem poleconym, […]

Dłuższy termin na wypełnienie obowiązków w zakresie cen transferowych za rok 2019

Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek !   W czwartej wersji tarczy antykryzysowej rząd zdecydował się na wydłużenie terminów na raportowanie obowiązków z zakresu cen transferowych za rok 2019.  Wydłużenie terminów dotyczy obowiązku złożenia informacji o cenach transferowych tzw. TPR-C lub TPR-P, złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz przygotowania dokumentacji grupowej tzw. master file. Podatnicy PIT i CIT, objęci obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych za rok 2019 zobowiązani byli pierwotnie do złożenia informacji TP-R (w wersji elektronicznej) do Szefa KAS wraz z oświadczeniem o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych do końca 9 miesiąca po zakończeniu roku. W przypadku podatników, dla których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym termin ten upływał wraz z końcem września 2020 r. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wydłużyła termin na złożenie informacji o cenach transferowych oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych do 31 grudnia 2020 r.  Termin ten został wydłużony dla podatników, których pierwotny termin raportowania miał upłynąć w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. W odniesieniu do  podatników objętych przesuniętym lub wydłużonym rokiem podatkowym, dla których pierwotny termin raportowania miał upłynąć w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. – […]

Koronawirus a ceny transferowe

Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek !   Ceny transferowe w obliczu pandemii   Niewątpliwie wybuch pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 znacząco wpłynie na osłabienie sytuacji gospodarczej na świecie. Prawdopodobieństwo, że skutki epidemii będą dotkliwe i długoterminowe jest wysokie. W przypadku przedsiębiorców są one odczuwalne na wielu poziomach. Pojawiają się problemy z dostawami towarów, materiałów oraz surowców.  Wielu przedsiębiorców doświadczyło wstrzymania działalności operacyjnej, a także zatrzymania produkcji oraz zawieszenia dystrybucji.  Powyższe w zbiegu, niekiedy z licznymi problemami z uzyskaniem należności od swoich klientów, wywołują efekt błędnego koła, skutkujący spadkiem, bądź całkowitym brakiem dochodów. Kryzys związany z wybuchem epidemii dotknął nie tylko drobnych przedsiębiorców, ale dotyczy także podmiotów z dużych grup kapitałowych. Niewątpliwie należy podkreślić, że decyzje podejmowane w ramach określonej grupy kapitałowej przełożą się na rozliczenia między podmiotami powiązanymi, a tego typu działania powinny być zbadane pod kątem zgodności z przepisami o cenach transferowych. Wszelkie zmiany metod i sposobu płatności, podyktowane dostosowaniem się do nowych warunków gospodarczych mogą wpłynąć na rentowność danego podmiotu. Jeżeli zmiany dotyczą analizy ponoszonego przez nich ryzyka, możemy tutaj mówić o restrukturyzacji w rozumieniu przepisów o cenach transferowych. Zatem może się to wiązać z potrzebą raportowania schematów podatkowych. Restrukturyzacja w rozumieniu przepisów o cenach transferowych zachodzi […]

Udziały w majątku spółki po jej likwidacji

Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek ! Każdy ze wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma prawo do udziału w podziale majątku po likwidacji spółki. W toku postępowania likwidacyjnego likwidatorzy zobowiązani są do zakończenia bieżących interesów spółki, ściągnięcia wierzytelności, a także do wypełnienia ciążących na spółce zobowiązań i upłynnienia majątku. Ogłoszenie o rozwiązaniu spółki z o.o. i otwarciu likwidacji powinno nastąpić niezwłocznie po zajściu okoliczności stanowiących przyczynę rozwiązania spółki. Ogłoszenie należy opublikować w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jeżeli z umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynika obowiązek wystosowania pisma właściwego dla ogłoszeń spółki, to ogłoszenie należy opublikować również w niniejszym piśmie. Ogłoszenie o otwarciu likwidacji powinno zawierać także wezwanie wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia głoszenia. Aby skutecznie dokonać podziału między wspólników majątku spółki z o.o., która znajduje się w stanie likwidacji należy zaspokoić, bądź zabezpieczyć roszczenia wierzycieli spółki. Obowiązkiem likwidatorów jest przede wszystkim zaspokojenie roszczeń tych wierzycieli, którzy zgłosili się zgodnie z wezwaniem spółki, a ich wierzytelności są wymagalne i bezsporne. Należy tutaj wskazać, że samo otwarcie likwidacji nie powoduje automatycznie, że wierzytelności stają się wymagalne. Dlatego zgodnie z art. 285 Kodeksu spółek handlowych, sumy potrzebne do zaspokojenia lub zabezpieczenia znanych […]

Wynagrodzenie za powtarzające się świadczenia niepieniężne

Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek !   Prawo wspólnika do wynagrodzenia za powtarzające się świadczenia niepieniężne   Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może zawierać postanowienia nakładające na wspólnika obowiązek do powtarzających się świadczeń niepieniężnych. Zgodnie z dyspozycją art. 176 § 2 Kodeksu spółek handlowych, wynagrodzenie wspólnika za takie świadczenia na rzecz spółki jest wypłacane przez spółkę także w przypadku, gdy sprawozdanie finansowe nie wykazuje zysku. Wynagrodzenie to nie może przewyższać cen lub stawek przyjętych w obrocie. Jeżeli wspólnik został zobowiązany do powtarzających się świadczeń niepieniężnych, umowa spółki powinna zawierać rodzaj i zakres takich świadczeń. Wynagrodzenie wspólnika może zostać wskazane w umowie spółki, jako stała konkretna kwota. Umowa może zawierać także postanowienie dotyczące waloryzacji wskazanego wynagrodzenia. W umowie spółki z o.o. można zastrzec również sposób obliczania wynagrodzenia z tytułu powtarzających się świadczeń niepieniężnych. Taki zapis może zawierać odniesienie do określonych cen oraz stawek lub aktualnej ceny rynkowej. Wskazanie w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sposobu ustalenia ceny pozwoli uniknąć w przyszłości konfliktów między wspólnikiem, a spółką dotyczących wysokości wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za spełnienie określonych świadczeń niepieniężnych. Jak wskazałem powyżej, wynagrodzenie wspólnika nie może przewyższać cen lub stawek przyjętych w obrocie. Przepisy Kodeksu spółek handlowych chronią […]

Zasady zwrotu dopłat w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek !   W jednym z ostatnich wpisów (link do artykułu) przybliżyłem kwestię prawa wspólnika do zwrotu dopłat. Dzisiaj omówię zasady regulujące sam proces zwracania wspólnikom wniesionych przez nich dopłat. Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, zwrot dopłat powinien być dokonany równomiernie wszystkim wspólnikom. Jednakże przepis art. 179 § 3 ksh ma charakter względnie obowiązujący, co oznacza, że wspólnicy mogą wprowadzić rozwiązania odmienne od założeń kodeksowych. Należy jednak w tym miejscu pamiętać o art. 20 ksh, zgodnie z którym wspólnicy albo akcjonariusze spółki kapitałowej powinni być traktowani jednakowo w takich samych okolicznościach. Jeżeli wspólnicy nie zdecydują się na zamieszczenie w umowie spółki odmiennych regulacji, wówczas tak jak wspomniałem powyżej, zwrot dopłat powinien nastąpić równomiernie w stosunku do wszystkich wspólników. Zasada równomierności oznacza tutaj, że dopłaty powinny zostać zwrócone wszystkim wspólnikom w jednym czasie, proporcjonalnie w stosunku do ogólnej kwoty zwracanych dopłat, przyjętej w uchwale. Zwrot może obejmować zarówno część, jak i całość wniesionych przez wspólników dopłat. Jeżeli zasada równomierności nie została wyłączona przez wspólników w umowie spółki, a z drugiej strony okaże się, że zwrot dopłat został dokonany w sposób nierównomierny (np. uchwała wspólników będzie przyznawać pierwszeństwo zaspokojenia w zwrocie […]

Koronawirus: przesunięcie terminów na złożenie sprawozdań finansowych

Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek ! Sprawozdania finansowe za rok 2019 Ogłoszenie w Polsce stanu epidemii wpłynęło niekorzystnie na sytuację podmiotów prowadzących księgi rachunkowe, które zobowiązane są do sporządzenia, zatwierdzenia i złożenia sprawozdania finansowego za rok 2019. W celu ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej przez jednostki prowadzące księgi rachunkowe w obliczu epidemii, Ministerstwo Finansów w drodze rozporządzenia postanowiło wydłużyć terminy dokonania ww. czynności. Oczywiście w związku z epidemią covid-19 pogorszeniu uległa nie tylko sytuacja finansowa podatników, ale również w przypadku większości podmiotów doszło do szeregu komplikacji związanych z dezorganizacją pracy działów księgowych poszczególnych przedsiębiorstw. Zaburzeniu uległ również proces obiegu dokumentów, czasu pracy poszczególnych działów oraz  nadzoru i przekazywanie danych o zdarzeniach gospodarczych. Taka sytuacja doprowadziła do niewydolności procesów księgowań, a tym samym utrudniła przygotowywanie odpowiednich bilansów. Spowodowało to niemożliwością spełnienia w terminie obowiązku przygotowania sprawozdań finansowych (szczególnie odnosi się to do podmiotów, które przyjęły jako rok obrotowy rok kalendarzowy). W związku z powyższym Ministerstwo Finansów zdecydowało się podjąć decyzję o przedłużeniu terminu do sporządzenia, zatwierdzenia i złożenia sprawozdania finansowego za rok 2019 w związku z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19.  Rozporządzenia Ministra Finansów z 31.03.2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie […]

Prawo wspólnika do zwrotu dopłat

Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek ! Aby mówić o prawie wspólnika do zwrotu dopłat, najpierw musi pojawić się obowiązek do ich uiszczenia. Obowiązek dokonania dopłat musi zostać przewidziany w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a następnie wspólnicy muszą podjąć uchwałę o wykonaniu przedmiotowego obowiązku. Jeżeli umowa spółki nie zawiera odmiennych postanowień, wspólnicy w drodze uchwały mogą zadecydować również o zwrocie dokonanych wcześniej dopłat. Co ważne, po stronie wspólników roszczenie o zwrot dopłat pojawi się dopiero w momencie podjęcia uchwały o ich zwrocie. Wspólnik, który wywiązał się z nałożonego przez umowę spółki obowiązku, musi zdawać sobie sprawę, że dopóki nie zachodzą przesłanki do zwrotu dopłat, dopóty nie będzie mógł domagać się ich zwrotu. Kwestię zwrotu dopłat reguluje art. 179 Kodeksu spółek handlowych. Jednak z analizy treści art. 178 § 1 ksh zdanie drugie, w brzmieniu „Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, do dopłat tych stosuje się przepisy § 2 oraz art. 179.” wynika, że przepis art. 179 ma charakter dyspozytywny. Taki zabieg ustawodawcy może budzić pewne wątpliwości, bowiem wymienione w tym przepisie warunki dopuszczalności dokonania zwrotu dopłat mają na celu ochronę interesów wierzycieli spółki z o.o., zatem powinny mieć charakter bezwzględnie obowiązujący. Dyspozytywny charakter przywołanego […]

Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki z o.o.

Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek ! Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki zostało wyraźnie uregulowane w przepisach Kodeksu spółek handlowych. Wprost na taką możliwość wskazuje art. 260 § 1 ksh, zgodnie z którym uchwałą wspólników o zmianie umowy spółki można podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku spółki (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki). Więcej o kapitale zakładowym i pozostałych funduszach tutaj. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych spółki z o.o., wspólnicy nie muszą dokonywać wpłat na pokrycie objętych udziałów. Tego typu „operacja” nie wymaga wpłat wspólników, bowiem polega ona na zwiększeniu wysokości kapitału zakładowego, który zostanie pokryty ze środków przesuniętych z kapitału zapasowego lub rezerwowego, pochodzących z zysku spółki. Aby możliwe było podwyższenie kapitału zakładowego ze środków własnych, trzeba tego dokonać w drodze uchwały zmieniającej umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie jest możliwe w tym przypadku podjęcie przez wspólników uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego bez zmiany umowy. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego powinna zawierać m.in. kwotę o jaką kapitał zostanie powiększony oraz sposób jego podwyższenia (należy wskazać, czy nastąpi to w drodze utworzenia nowych udziałów, czy też poprzez zwiększenie wartości […]

Realizacja prawa do objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym

Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek !   Aby zrealizować prawo pierwszeństwa wspólnika do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, muszą zostać spełnione dwie przesłanki. Po pierwsze niezbędne jest podjęcie uchwały wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego. Drugą istotną rzeczą jest brak wyłączenia (bądź ograniczenia) prawa pierwszeństwa do objęcia udziałów, które może pojawić się w umowie lub bezpośrednio w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego. Po podjęciu przez wspólników uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, po stronie zarządu powstaje obowiązek wezwania wszystkich wspólników do wykonania prawa pierwszeństwa (wspólnicy obejmują udziały w podwyższonym kapitale zakładowym w stosunku do ich dotychczasowych udziałów w spółce). Przepisy Kodeksu spółek handlowych nie regulują kwestii treści powyższego wezwania wspólników. Kodek nie precyzuje także, w jaki sposób owo wezwanie ma zostać przekazane wspólnikom. Przepis art. 258 § 1 ksh wskazuje jedynie, że wezwanie powinno zostać przesłane wspólnikom jednocześnie. To, że w przepisach nie znajdziemy wyraźnych wymogów dotyczących sposobu przesłania takiego wezwania, nie oznacza całkowitej dowolności w tej materii. Wezwanie powinno zostać dokonane w taki sposób, aby umożliwić wspólnikom zapoznanie się z jego treścią. Z praktycznego punktu widzenia wezwania doręczane są najczęściej za pomocą listów poleconych, bądź za pośrednictwem poczty kurierskiej. Najwygodniejszym rozwiązaniem byłoby zapewne […]

Wyłączenie prawa pierwszeństwa w objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym

Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek ! W poprzednim wpisie, dotyczącym obejmowania udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wspomniałem, że prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów może zostać wyłączone w umowie spółki lub uchwale wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego. Owe wyłączenie prawa pierwszeństwa może przybrać charakter wyłączenia bezwarunkowego, ale może też być obwarowane pewnymi ograniczeniami. Jeżeli prawo do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym nie zostało wyłączone podczas zawierania umowy spółki z o.o., nic nie stoi na przeszkodzie, aby dokonać takiego wyłączenia w drodze zmiany umowy spółki. Wyłączenie prawa pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w drodze zmiany umowy spółki wymaga zgody wszystkich wspólników, którym prawo to zostaje wyłączone. Dzieje się tak, ponieważ prawo pierwszeństwa jest prawem udziałowym, dlatego uchwała dotycząca zmiany umowy spółki z o.o. ograniczająca prawa udziałowe wymaga zgody wspólnika, którego dotyczy. Wyłączenie prawa udziałowego o którym mówimy może zostać dokonane także w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego. Jak wspominałem w poprzednim artykule, podwyższenie kapitału zakładowego oraz towarzysząca mu zmiana zasad proporcjonalnego obejmowania udziałów mogą doprowadzić do kompletnej zmiany pozycji poszczególnych wspólników, jaką zajmują w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Wspólnik, który oddaje głos przy podejmowaniu uchwały […]

Obejmowanie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z o.o.

Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek ! W jednym z ostatnich wpisów (tutaj) pisałem, że z uczestnictwem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w charakterze wspólnika wiążą się określone prawa oraz obowiązki. Wspominałem także, że stosunek prawny łączący wspólnika ze spółką powstaje w momencie objęcia udziałów przy jej tworzeniu, bądź z chwilą objęcia udziałów w ramach procedury podwyższenia kapitału zakładowego spółki. Członkostwo (stosunek prawny łączący wspólnika ze spółką) trwa tak długo, jak wspólnik będzie posiadał co najmniej jeden udział w kapitale zakładowym. Jednym z praw udziałowych, które wynika wprost z art. 258 Kodeksu spółek handlowych jest prawo do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym. Przepis ten pozwala na przyznanie wspólnikom prawa pierwszeństwa proporcjonalnie do posiadanych dotychczas udziałów. Trzeba podkreślić, że pozycja wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w dużym stopniu zależna jest od wielkości posiadanych przez niego udziałów w stosunku do innych udziałowców spółki. W sytuacji podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia nowych udziałów przez dotychczasowych wspólników, bądź wspólników nowo wstępujących, ale w sposób nieproporcjonalny do posiadanych udziałów, spowoduje zmianę dotychczasowej pozycji poszczególnych wspólników. Dlatego też wspomniana wyżej zasada proporcjonalności pozwala na utrzymanie w spółce z o.o. niezmienionego układu sił […]

Zaliczki na poczet dywidendy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek Mój ostatni wpis rozpoczął serię wpisów poświęconych wspólnikom spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ich prawom i obowiązkom. Do praw, które przysługują wspólnikom względem spółki zliczamy m.in. prawo do dywidendy. Przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują możliwość wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy. Jako ciekawostkę dodam, że w poprzednio obowiązującym Kodeksie handlowym taka możliwość nie została przewidziana. Zmiana, o której mówię miała na celu podniesienie atrakcyjności tej formy prowadzenia działalności jaką jest spółka z o.o. Jeżeli jesteś wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, to musisz pamiętać o spełnieniu szeregu przesłanek, aby wypłata zaliczki na poczet dywidendy była możliwa. Jeżeli chcesz dowiedzieć się jakie to przesłanki, zapraszam do dalszej lektury 🙂 Decyzję o wypłacie zaliczki podejmuje zarząd spółki z o.o. w formie uchwały. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (w przeciwieństwie do spółki akcyjnej) wypłata zaliczki na poczet dywidendy nie wymaga uzyskania zgody rady nadzorczej. Musisz pamiętać, że warunkiem podjęcia decyzji o wypłacie zaliczki przez zarząd jest wyraźne upoważnienie w umowie spółki z o.o. Jeżeli umowa spółki nie przewiduje takiej możliwości, zarząd nie może dokonać wypłaty. Warto zapamiętać, że w momencie podjęcia uchwały przez zarząd o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy u wspólnika nie powstaje […]

Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek !   Z uczestnictwem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w charakterze wspólnika wiążą się określone prawa, a także obowiązki. Członkostwo w spółce z o.o., a ściślej stosunek prawny łączący wspólnika ze spółką powstaje w momencie objęcia udziałów przy jej tworzeniu. Członkostwo może powstać także z chwilą objęcia udziałów w ramach procedury podwyższenia kapitału zakładowego spółki, bądź z chwilą nabycia udziału. Ten określony stosunek prawny, który nazywamy członkostwem trwa tak długo, jak wspólnik będzie posiadał co najmniej jeden udział w kapitale zakładowym. Pojęcie udziału w spółce z o.o. może być przedstawiane w dwóch znaczeniach. Po pierwsze, udział może być rozumiany jako udział w kapitale zakładowym, czyli jako ujęta liczbowo wartość ekonomiczna, wyrażona w jednostkach pieniężnych, która stanowi pewną cząstkę kapitału zakładowego, która to zostaje objęta przez wspólnika w umowie spółki. Po drugie, udział może być interpretowany jako określone prawo podmiotowe wspólnika, którego wyrazem jako pewnej nadrzędnej kategorii będą uprawnienia przysługujące wspólnikowi względem spółki. Z racji tego, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową, udział kapitałowy (zaangażowanie kapitałowe wspólnika) będzie stanowił jednocześnie wyznacznik pozycji wspólnika w spółce. Wielkość udziału kapitałowego, bądź jego ilość (przy kapitale zakładowym, który dzieli się na […]

Zaskarżenie uchwał zgromadzenia wspólników spółki z o.o.

Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek !   Jednym ze sposobów zaskarżenia uchwał zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest wniesienie powództwa o uchylenie uchwały.  Taką możliwość daje nam art.  249 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z tym przepisem uchwała wspólników, która pozostaje sprzeczna z umową spółki, bądź dobrymi obyczajami i godzi w interesy spółki lub ma na celu pokrzywdzenie wspólnika może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały. Trzeba tutaj wskazać, że zaskarżenie uchwały wspólników nie wstrzymuje postępowania rejestrowego. Sąd rejestrowy może jednakże zawiesić postępowanie po przeprowadzeniu rozprawy. Kolejnym ze sposobów zaskarżenia uchwały zgromadzenia wspólników jest powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały. Jak wspomniałem wyżej, zaskarżenie uchwały zgromadzenia wspólników może przybierać postać powództwa o jej uchylenie. Aby skutecznie zaskarżyć uchwałę w tym trybie powództwo musi być oparte o następujące przesłanki: uchwała musi być sprzeczna z umową spółki i godzić w interesy spółki; uchwała musi być sprzeczna z umową spółki i została podjęta w celu pokrzywdzenia wspólnika; uchwała musi być sprzeczna z dobrymi obyczajami i godzić w interesy spółki; uchwała musi być sprzeczna z dobrymi obyczajami i została podjęta w celu pokrzywdzenia wspólnika. Zaskarżenie uchwały jest możliwe, jeżeli równocześnie spełnione zostaną przynajmniej dwie powyższe przesłanki. […]

Warunki ważności i skuteczności uchwał zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Uchwały zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek ! W dzisiejszym wpisie przedstawię, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby zgromadzenie wspólników oraz uchwały na nim podjęte zostały uznane za ważne i wywoływały skutki prawne. Po pierwsze trzeba wskazać, że zgromadzenie wspólników będzie ważne, bez względu na liczbę udziałów reprezentowanych na tym zgromadzeniu, chyba, że: umowa spółki lub bezwzględnie obowiązujące przepisy odnoszące się do zgromadzenia wspólników stanowią inaczej. Może zdarzyć się tak, że umowa spółki z o.o. będzie określała liczbę udziałów, których reprezentacja jest konieczna do ważności zgromadzenia wspólników. Po drugie w umowie spółki może pojawić się zapis, wskazujący na większość głosów, która jest potrzebna do podjęcia ważnej i skutecznej uchwały. W tej sytuacji, zgodnie z powyższym uchwała będzie ważna tylko wtedy, gdy za jej podjęciem głosowała wymagana w umowie większość przy jednoczesnej reprezentacji udziałów, która jest niezbędna dla ważności zgromadzenia. Jeżeli zdarzy się tak, że w trakcie obrad zgromadzenie opuści część wspólników, wówczas należy sprawdzić, czy nastąpił spadek reprezentacji udziałów poniżej ustalonej w umowie granicy dla ważności zgromadzenia. Jeżeli liczba reprezentujących udziałów jest niższa od ustalonej granicy, wówczas nie można podejmować uchwał, nawet gdyby liczba pozostałych reprezentowanych udziałów zapewniała większość […]

Jak zwoływać zgromadzenie wspólników w spółce z o.o.

Zgromadzenie wspólników spółki z oo Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek !   W dzisiejszym wpisie postaram się przybliżyć proces zwoływania zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie widoczna jest dyskusja na temat tego, czy w spółce z o.o. uprawnienie do zwołania zgromadzenia wspólników przysługuje każdemu członkowi zarządu na podstawie zasad reprezentacji spółki, czy też zarząd winien podjąć odpowiednią uchwałę w tym przedmiocie. Poddając analizie przepisy art. 208 § 2-4 Kodeksu spółek handlowych, wydaje się że zwołanie zgromadzenia wspólników nie jest czynnością przekraczającą zakres zwykłych czynności spółki. Natomiast, gdyby zwołaniu sprzeciwiłby się choćby jeden z pozostałych członków zarządu, wówczas wymaga się podjęcia uchwały zarządu w tym przedmiocie. Co do zasady uprawnienie do zwołania zgromadzenia wspólników przysługuje: zarządowi spółki z o.o.; radzie nadzorczej/komisji rewizyjnej; osobom, którym umowa spółki przyznaje takie uprawnienie. To, komu przysługuje uprawnienie do zwołania zgromadzenia wspólników jest istotne z punktu widzenia tego, że jego wadliwe zwołanie może skutkować zaskarżeniem uchwał na nim podjętych. Prawo zwołania zwyczajnego zgromadzenia wspólników przysługuje radzie nadzorczej i komisji rewizyjnej w sytuacji, kiedy zarząd nie dokona tego w obowiązującym terminie. Organy te mają także prawo do zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników w sytuacji, kiedy uznają to […]

Zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Kompetencje zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek !   Zgromadzenie wspólników jest organem decydującym o najważniejszych sprawach w spółce z o.o. Organ ten dokonuje niezbędnych zmian w umowie spółki i podejmuje kluczowe decyzje dotyczące jej funkcjonowania. Przepisy kodeksu spółek handlowych określają podstawowe kompetencje przysługujące wyłącznie zgromadzeniu wspólników oraz te, które należą do właściwości zgromadzenia, kiedy umowa spółki nie stanowi inaczej. Trzeba podkreślić, że przepisy kodeksu nie stanowią zamkniętego katalogu uprawnień przysługujących zgromadzeniu, bowiem organ ten może podejmować decyzje w sprawach nie wymienionych w kodeksie spółek handlowych. Do podstawowych kompetencji zgromadzenia wspólników zaliczamy m.in.: rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki; rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego; udzielenie absolutorium członkom organów spółki; podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki, sprawowaniu zarządu bądź nadzoru; zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części a także ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; podejmowanie decyzji dotyczących zwrotu dopłat; wyrażenie zgody na zawarcie umowy między spółką dominującą a spółką zależną o zarządzaniu spółką zależną lub przekazywanie zysku; podejmowanie decyzji o nabyciu nieruchomości, udziału w nieruchomości lub ruchomości za cenę przewyższającą 1/4 kapitału zakładowego, nie niższą od 50 tys. zł, jeżeli umowa […]

Nadzór oraz kontrola w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek !   W dzisiejszym wpisie opowiem o sprawowaniu nadzoru i kontroli w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeżeli mówimy o spółkach kapitałowych, a do nich zaliczamy m.in. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, to pojęcie kontroli niewątpliwie oznacza podejmowanie różnego rodzaju czynności przez uprawnione do tego organy, mających na celu ocenę zgodności podejmowanych w spółce działań z przepisami prawa, umową spółki czy uchwałami wspólników. Obok pojęcia kontroli pojawia się pojęcie nadzoru. Nadzór jest szerszym pojęciem, ponieważ obejmuje nie tylko kontrolę, ale także możliwość wpływania na działalność spółki. Ten pośredni wpływ na działalność spółki przejawia się poprzez przekazywanie ocen, analiz oraz wniosków dotyczących danej sytuacji, jak również propozycji rozwiązania konkretnego problemu, który pojawił się w trakcie działalności spółki. W spółce z o.o. możemy wyróżnić trzy rodzaje kontroli: po pierwsze kontrolę indywidualną sprawowaną przez wspólników; po drugie kontrolę prowadzoną przez biegłego rewidenta (wyznaczony w postępowaniu sądowym na wniosek wspólników reprezentujących minimum 1/10 kapitału zakładowego); po trzecie kontrolę sprawowaną przez wyznaczone do tego organy – radę nadzorczą i komisję rewizyjną. Co ciekawe, wyżej wymienione rodzaje kontroli mogą występować w spółce równocześnie. Jeżeli zdecydujemy się na powołanie rady nadzorczej, tudzież komisji rewizyjnej nie pozbawi to wspólników […]

Zadania i funkcje zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek !   W dzisiejszym wpisie opowiem o obowiązkach jakie ciążą na zarządzie spółki z o.o., o wykonywanych przez ten organ zadaniach oraz pełnionych funkcjach. Jak wspominałem w poprzednich odcinkach zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi sprawy spółki oraz reprezentuje spółkę na zewnątrz. I własnie te dwie kompetencje zarządu do prowadzenia spraw i reprezentacji składają się na działanie spółki. Reprezentacja odnosi się do działania zarządu, przedstawicieli ustawowych, pełnomocników i prokurentów w postaci składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu spółki. Przepisy Kodeksu spółek handlowych, które odnoszą się do reprezentacji spółki powinny być interpretowane przy szerokim ujęciu pojęcia reprezentacji, czyli obejmującym zarówno oświadczenia woli, jak i inne czyny, m.in. czynności faktyczne, przejawy woli podobne do oświadczeń woli, czynności organizatorskie oraz zawiadomienia. Pojęcie reprezentacji odnosi się do działań podejmowanych w stosunkach wewnętrznych spółki. Inne organy spółki, czyli rada nadzorcza, komisja rewizyjna oraz zgromadzenie wspólników nie posiadają kompetencji do reprezentowania spółki w stosunkach z osobami trzecimi. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy rada nadzorcza reprezentuje spółkę w przypadku umów oraz sporów pomiędzy spółką, a członkiem zarządu. W tej sytuacji przepisy wyłączają możliwość reprezentacji spółki przez zarząd. W zakresie reprezentacji spółki może pojawić się pytanie dotyczące […]

Podcast: 28 Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek ! Dzisiaj po dłuższej przerwie porozmawiamy sobie o zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Transkrypcję odcinka możesz przeczytać tutaj.   Przyjemnego słuchania! 🙂   Pobierz na iPhone | Słuchaj na platformie Stitcher Słuchaj na platformie TuneIN | Słuchaj na platformie YouTube

Podcast: 27 Ustanowienie zastawu na udziale w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek ! Dzisiejszy odcinek podcastu będzie dotyczył kwestii ustanowienia zastawu na udziałach w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Transkrypcję odcinka możesz przeczytać tutaj.   Przyjemnego słuchania! 🙂   Pobierz na iPhone | Słuchaj na platformie Stitcher Słuchaj na platformie TuneIN | Słuchaj na platformie YouTube  

Podcast 26: Dziedziczenie i umorzenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek ! Dzisiejszy odcinek podcastu będzie dotyczył kwestii dziedziczenia oraz umarzania udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Transkrypcję odcinka możesz przeczytać tutaj.   Przyjemnego słuchania! 🙂   Pobierz na iPhone | Słuchaj na platformie Stitcher Słuchaj na platformie TuneIN | Słuchaj na platformie YouTube  

Podcast 25: Rozporządzanie udziałami w spółce z o.o.

Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek ! Dzisiejszy odcinek podcastu będzie dotyczył kwestii rozporządzania udziałami w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Transkrypcję odcinka możesz przeczytać tutaj.   Przyjemnego słuchania! 🙂   Pobierz na iPhone | Słuchaj na platformie Stitcher Słuchaj na platformie TuneIN | Słuchaj na platformie YouTube  

Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek ! Dzisiaj i w kilku kolejnych wpisach opowiem o udziałach w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. W kodeksie spółek handlowych termin „udział w spółce z o.o.” występuje w dwóch znaczeniach. Po pierwsze kodeks określa udział jako część kapitału zakładowego, po drugie jako prawo udziałowe wspólnika. W przypadku udziału jako części kapitału zakładowego, należy przywołać treść art. 152 k.s.h, który stanowi, że kapitał zakładowy spółki dzieli się na udziały o równej bądź nierównej wartości nominalnej. Tworząc spółkę najpierw określamy wysokość wkładów, jakie wspólnicy zobowiązują się wnieść na pokrycie udziałów, a następnie ustalamy wysokość kapitału zakładowego, który stanowi sumę wartości nominalnej udziałów. W tym znaczeniu udział jest wyrażoną w jednostkach pieniężnych wartością ekonomiczną, będącą częścią kapitału zakładowego, którą wspólnik zobowiązał się pokryć swoim wkładem. Wysokość kapitału zakładowego powinna wynosić co najmniej 5000 zł, a wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 zł (o czym wspominałem tutaj). Umowa spółki powinna określać m.in. liczbę i wartość udziałów objętych przez poszczególnych wspólników w zamian za wniesione przez nich wkłady. Przepisy dotyczące funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dają możliwość dwojakiego ukształtowania struktury udziałowego uczestnictwa w spółce: W pierwszym wariancie wspólnik może mieć tylko jeden […]

Kapitał zapasowy i pozostałe fundusze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Kapitał zapasowy w spółce z o.o. Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek !   W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością utworzenie kapitału zapasowego nie jest obowiązkowe. Kapitał ten jest funduszem fakultatywnym. Jego zadaniem jest pokrycie ewentualnych strat bilansowych, które pojawią się w trakcie działalności spółki. Może on być również przeznaczony na wypłaty wspólników (w części jakiej został utworzony z zysku), a także do realizowania innych celów. Zgodnie z art. 154 § 3 zd. drugie Kodeksu spółek handlowych udziały w kapitale zakładowym spółki z o.o. nie mogą być obejmowane poniżej wartości nominalnej. Przepisy nie zabraniają jednak wnoszenia do spółki wkładów niedoszacowanych lub obejmowania udziałów po cenie wyższej od wartości nominalnej. Jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę (agio) przelewa się do kapitału zapasowego. Podstawą utworzenia kapitału zapasowego są postanowienia umowy spółki. Konieczne jest określenie źródeł, z których zostanie sfinansowane jego utworzenie oraz wskazanie celów, na pokrycie których może zostać przeznaczony. W przypadku, gdy na kapitał zapasowy przelewane są równocześnie agio oraz środki pochodzące z zysku, może dojść do wymieszania podanych środków. Dlatego też jedynie precyzyjne określenie źródeł pochodzenia kapitału pozwala w późniejszym czasie bezproblemowe przeznaczenie części kapitału, która pochodzi z zysku spółki do […]

Odpowiedzialność cywilna członków organów i likwidatorów sp. z o.o. cz. II

Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek !   Dzisiaj kolejna część dotycząca odpowiedzialności członków organów i likwidatorów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zapraszam do lektury! Odpowiedzialność na zasadach ogólnych Kodeks spółek handlowych w artykułach od 291 do 299 wprowadza szczególne zasady odpowiedzialności w porównaniu do tych wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego. Nie oznacza to jednak, że nie możemy wystąpić z żądaniem naprawienia szkody na zasadach ogólnych w przypadkach, które wykraczają poza te szczególne uregulowane w Kodeksie spółek handlowych. Zasada ta została wprowadzona w art. 300 k.s.h., który stanowi, że przepisy art. 291-299 nie naruszają praw wspólników oraz osób trzecich do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Dzięki temu wspólnicy oraz osoby trzecie w razie wyrządzenia im szkody przez funkcjonariuszy spółki, mogą żądać jej naprawienia na podstawie ogólnych zasad odpowiedzialności cywilnej, uregulowanej w Kodeksie cywilnym. Dzięki temu członkowie organów spółki oraz jej likwidatorzy mogą ponosić odpowiedzialność osobistą wobec wspólników lub osób trzecich, w przypadku gdy swoim zachowaniem wyrządzą im szkodę. Odpowiedzialność ta najczęściej przybiera postać odpowiedzialności odszkodowawczej przewidzianej w art. 415 i n. Kodeksu cywilnego. Do przesłanek omawianej odpowiedzialności zalicza się: zawinione zachowanie funkcjonariusza spółki, związane z jej funkcjonowaniem, powstanie szkody, oraz związek przyczynowy między takim zachowaniem, […]

Odpowiedzialność cywilna członków organów i likwidatorów sp. z o.o. cz. I

Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek !   Dzisiaj trochę dłużej zatrzymamy się nad kwestią odpowiedzialności cywilnej członków organów i likwidatorów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zapraszam do lektury! Odpowiedzialność członków organów i likwidatorów wobec spółki Na początku parę słów o odpowiedzialności za szkody wyrządzone przy tworzeniu spółki. Podstawę prawną odpowiedzialności za szkody wyrządzone w fazie tworzenia spółki przewiduje art. 292 k.s.h. Przepis ten w swoim brzmieniu przewiduje, że ten kto, biorąc udział w tworzeniu spółki, wbrew przepisom prawa z winy swojej wyrządził spółce szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Zatem, na podstawie tego przepisu odpowiadać będą osoby biorące udział w tworzeniu spółki. Dobrze, ale co właściwie oznacza tworzenie spółki? Otóż na tle powyższego artykułu, za tworzenie rozumie się wszystkie czynności, mające wpływ na ostateczny kształt prawny spółki. Dlatego też tworzenie spółki będzie obejmowało nie tylko czynności prowadzące do pierwotnego utworzenia spółki, ale także czynności prowadzące do zmiany umowy spółki (szczególnie podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego), do jej połączenia, podziału oraz przekształcenia. A kto należy do katalogu osób biorących udział w tworzeniu spółki? Do tego katalogu należy zaliczyć wszystkie osoby, które podejmują działania bezpośrednio zmierzające do tworzenia spółki i pozostają jednocześnie ze spółką w stosunku prawnym, podlegającym […]

Solidarna odpowiedzialność wspólników i członków organów wobec spółki

Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek ! Solidarna odpowiedzialność wspólników i członków organów wobec spółki Dzisiaj szerzej o odpowiedzialności solidarnej wspólników i członków organów wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Odpowiedzialność za wniesienie wkładów niepieniężnych według znacznie zawyżonej wartości Chwilę zatrzymajmy się na szczególnym przypadku odpowiedzialności wspólnika wobec spółki z o.o. z powodu  nieprawidłowego wniesienia wkładu niepieniężnego (wcześniej pisałem trochę o tym tutaj). Taką odpowiedzialność przewiduje art. 175 § 1 k.s.h. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli wartość aportów (wkładów niepieniężnych) została znacznie zawyżona w stosunku do ich wartości zbywczej, wspólnik, który wniósł taki wkład oraz członkowie zarządu, którzy posiadając taką wiedzę, zgłosili spółkę z o.o. do rejestru, zobowiązani są wyrównać spółce brakującą wartość. Przywołana wyżej odpowiedzialność znajduje zastosowanie zarówno w przypadku wnoszenia wkładów niepieniężnych w procesie tworzenia spółki, jak i w sytuacji pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego. Jest to odpowiedzialność wyrównawcza. Jej wprowadzenie wiąże się z brakiem podobnej jak w spółce akcyjnej prewencyjnej kontroli wyceny wkładów niepieniężnych. W spółce z o.o. to wspólnicy sami określają wartość wartość wkładów niepieniężnych. Odpowiedzialność na podstawie art. 175 k.s.h. pełni rolę sankcji za nierzetelną wycenę aportu. Odpowiedzialność ta ciąży solidarnie na wspólniku, który wniósł aport oraz na członkach zarządu. W stosunku do wspólnika […]

Ochrona kapitału zakładowego przed bezprawnymi wypłatami

Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek !   Po nieco dłuższej, wakacyjnej przerwie czas na kolejny wpis. Dzisiaj również zajmiemy się kwestią kapitału zakładowego. Jeżeli chodzi o możliwość wypłaty środków pieniężnych z kapitału zakładowego, to w tej kwestii przepisy, względnie oparte na nich postanowienia aktu założycielskiego/umowy zawierają zamknięty katalog przypadków, kiedy jest to dopuszczalne. Żeby mówić o legalnej wypłacie środków uprzednio zgromadzonych w ramach kapitału zakładowego, wymagane jest ich uprzednie przesunięcie poza ten kapitał, czyli mówiąc prościej obniżenie kapitału zakładowego. W przypadku, gdy dojdzie do ubytku w majątku spółki, który jest potrzebny do pełnego pokrycia kapitału zakładowego, wspólnik na rzecz którego dokonano takiej wypłaty obowiązany jest do jej zwrotu. Dodatkowo, solidarnie ze wspólnikiem odpowiadają członkowie organów spółki, którzy dopuścili się takiej wypłaty. Czasami możemy się spotkać z sytuacją, kiedy nie możemy skutecznie wyegzekwować zwrotu bezprawnej wypłaty od osoby, która ją otrzymała, jak również od członków zarządu, którzy jej dokonali. W tej sytuacji kodeks spółek handlowych w art. 198 § 2, przewiduje odpowiedzialność gwarancyjną pozostałych wspólników, którzy odpowiadają w stosunku do swoich udziałów. Kwoty, których nie można ściągnąć od poszczególnych wspólników, rozdziela się między pozostałych wspólników w stosunku do udziałów. W ramach przykładu można tutaj podać sytuację, w […]

Zmiana wysokości kapitału zakładowego

Podwyższenie kapitału zakładowego Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek ! Zazwyczaj podwyższenia kapitału zakładowego dokonuje się z przyczyn ekonomicznych, ale nie zawsze wiąże się to z dostarczeniem spółce środków majątkowych. Klasycznym przykładem jest dofinansowanie spółki przez wspólników, bądź osoby trzecie, które dzięki temu stają się wspólnikami. Podczas procesów łączenia i podziału, także może dojść do podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej. W tej sytuacji majątek przejmującej spółki ulega powiększeniu o przedmioty majątkowe pochodzące z majątku spółki przejmowanej, bądź dzielonej. Inną przyczyną podwyższenia kapitału zakładowego jest zmniejszenie zadłużenia spółki w drodze konwersji  wierzytelności na kapitał zakładowy. Wysokość zadłużenia spółki ulega zmniejszeniu, co w następstwie powoduje podniesienie wartości jej majątku bez zwiększania jej mienia. Przykładowo: Wierzyciel spółki z o.o., któremu przysługuje względem spółki wymagalna i bezsporna wierzytelność w kwocie 100 tys. zł, zwalnia spółkę z długu, ale w zamian obejmuje udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki o wartości 100 tys. zł. W następstwie powyższej procedury zobowiązania spółki ulegają pomniejszeniu o kwotę 100 tys. zł, a wartość jej kapitałów własnych zostaje podwyższona o kwotę 100 tys. zł, pomimo tego, że do spółki nie wpłynęły żadne dodatkowe środki. W niektórych przypadkach wystarczy jedynie dokonanie księgowych przesunięć między pozycjami kapitałów własnych […]

Przedmiot wkładów – odpowiedzialność za jego wady

Odpowiedzialność za wady przedmiotu wkładów Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek ! W Kodeksie spółek handlowych znajdują się odrębne regulacje dotyczące zaniżenia wartości wnoszonego aportu (wkładu niepieniężnego) oraz odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne. Kodeks spółek handlowych nie definiuje przy tym pojęcia „wad”. W tej sytuacji należy odwołać się do regulacji Kodeksu cywilnego odnoszącej się do rękojmi przy sprzedaży rzeczy. Z wadami fizycznymi możemy mieć do czynienia w przypadku niepieniężnych wkładów będących rzeczami, jak również niektórymi przedmiotami praw na dobrach niematerialnych. Wada fizyczna może polegać w szczególności na tym, że przedmiot wkładu nie ma cech fizycznych, o których istnieniu zapewniał wnoszący oraz na tym, że przedmiot jest w stanie niekompletnym. Z wadą prawną możemy się spotkać w przypadku każdego przedmiotu materialnego, który posiada zdolność aportową. Wada prawna jest to stan, w którym podmiot wnoszący nie miał uprawnień do dysponowania przedmiotem wkładu lub sytuacja w której na przedmiocie wkładu ciążą prawa osób trzecich (m.in. zastaw, hipoteka, albo sytuacja w której przedmiot wkładu jest równocześnie przedmiotem umowy leasingu, najmu, czy dzierżawy). Wspólnik zobowiązany jest do wniesienia do spółki wkładu całkowicie wolnego od wad. W sytuacji, kiedy wnoszony wkład ma wadę, jego legalne wniesienie jest możliwe, jeżeli fakt […]

Kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek !   Dzisiaj trochę szerzej o kapitale zakładowym spółki z o.o. Osobowość prawna spółek kapitałowych opiera się na dwóch podstawowych filarach, z których jednym z nich (obok wspólników) jest kapitał zakładowy. Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych jego minimalna wysokość powinna wynosić 5 tys. zł. Kapitał dzieli się na udziały o równej, bądź nierównej wartości nominalnej, które obejmowane są przez wspólników, przez co uzyskują oni członkostwo w spółce. Ustawodawca przewidział dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością dwa reżimy udziałowe. Zgodnie z pierwszym udziały są równej wartości nominalnej oraz są niepodzielne. W tym przypadku wielkość reprezentacji kapitałowej wspólników jest zależna od ilości przysługujących im udziałów. W drugim reżimie wszyscy wspólnicy posiadają po jednym udziale, ale ich wartości nominalne mogą być różne. W tej sytuacji pozycja wspólnika będzie zależała od wartości posiadanego przez niego udziału. Reżim ten dopuszcza podział udziałów. Zbycie części udziału dokonuje się przez oderwanie pewnej wartości nominalnej oraz stworzenie nowego udziału, przysługującego nabywcy. Poza nielicznymi przypadkami następstw umarzania udziałów bez zmiany wysokości kapitału zakładowego, iloczyn liczby udziałów i ich wartości nominalnej równy jest wartości nominalnej kapitału zakładowego. Utworzenie kapitału zakładowego powinno nastąpić w walucie polskiej. W kontekście kapitału zakładowego […]

Majątek spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Majątek spółki z o.o. Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek !   Dzisiejszy wpis będzie pierwszym z kategorii  stosunków majątkowych w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Składniki mienia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Żeby mówić o mieniu spółki, należy zrozumieć, co kryje się pod jego pojęciem. Pod pojęciem mienia należy rozumieć ogół podmiotowych praw majątkowych. No dobrze, ale większość czytelników i tak nie rozumie, co kryje się pod tak skonstruowaną definicją. Kodeks cywilny zawiera definicję legalną przywołanego pojęcia. Art. 44 k.c. stanowi, że mieniem jest własność i inne prawa majątkowe. W odróżnieniu od mienia (na które składają się wyłącznie dodatnie składniki), pojęcie majątku obejmuje zarówno prawa, jak i majątkowe obowiązki danego podmiotu. Spółka z o.o. posiadając osobowość prawną, może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Skutkuje to tym, że przedmioty majątkowe nabyte przez spółkę wchodzą do składu mienia spółki. Podkreślić należy, że majątek spółki z o.o. nie jest majątkiem wspólników. Pobranie przez wspólników świadczeń z majątku spółki, musi być dokonane na podstawie przepisów ustawy. W braku takiej podstawy dojdzie do tzw. bezprawnej wypłaty (szerzej na ten temat tutaj). Udziały w kapitale zakładowym, które przysługują wspólnikom, nie przekładają się bezpośrednio na prawo dysponowania składnikami mienia spółki z o.o. Tylko […]

Odpowiedzialność wspólników wobec spółki

Odpowiedzialność wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek ! Wspólnicy spółki z o.o. prócz przypadków, kiedy odpowiadają za zobowiązania spółki (więcej tutaj), ponoszą także odpowiedzialność wobec samej spółki, na czym skupię się w dzisiejszym wpisie. Odpowiedzialność za wniesienie wkładu niepieniężnego mającego wady Zasady odpowiedzialności za wady wkładu niepieniężnego reguluje art. 14 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli wspólnik wniósł wkład niepieniężny mający wady, jest on zobowiązany do wyrównania spółce z o.o różnicy między wartością przyjętą w umowie albo statucie spółki a zbywczą wartością wkładu. W zdaniu drugim powyższego przepisu jest wskazane, że mowa albo statut spółki może przewidywać, że spółce przysługują wówczas także inne uprawnienia. Ten przepis ma zastosowanie do wnoszenia aportów już na etapie tworzenia spółki, ale także do wnoszenia ich do spółki już istniejącej, w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego. Powyższa odpowiedzialność wiąże się z osobą, nie z udziałem. Podmiotem, który ponosi odpowiedzialność jest wspólnik, który wniósł wkład niepieniężny obarczony wadą. Nie ma tutaj zastosowania art. 186 § 1 k.s.h., odnoszący się do odpowiedzialności solidarnej zbywcy i nabywcy za świadczenia należne spółce ze zbytego udziału. Z uwagi, że jest to odpowiedzialność wobec samej spółki, tylko spółka może dochodzić […]

Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki z o.o.

Odpowiedzialność wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek ! Dzisiaj kilka słów o kwestii odpowiedzialności wspólników spółki z o.o. Postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy mogą oni odpowiadać za zobowiązania spółki. Zgodnie z ogólną zasadą, wyrażoną w art. 151 § 4 kodeksu spółek handlowych wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Przepis ten wyłącza odpowiedzialność osobistą wspólników za zobowiązania spółki, co wynika z zasady pełnej odpowiedzialności spółki z o.o. za jej zobowiązania. Wynika to z faktu, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest odrębnym (od wspólników) podmiotem prawa, który ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania, całym swoim majątkiem. W tej sytuacji, określenie rodzaju spółki – jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, może budzić wątpliwości. Określenie to jest nieadekwatne do zasad ponoszenia odpowiedzialności, ponieważ wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki z o.o. w sposób ograniczony – o czym za chwilę. Ograniczenie odpowiedzialności osobistej może iść w dwóch kierunkach, może ona zostać ograniczona do: określonej masy majątkowej dłużnika; pewnej ograniczonej kwotowo wysokości. Ograniczona osobista odpowiedzialność wspólników występuje w przypadku spółek osobowych, w szczególności w przypadku komandytariuszy spółki komandytowej. Odpowiadają oni w sposób ograniczony do wysokości sumy komandytowej. Partnerzy spółek partnerskich również odpowiadają w sposób ograniczony, ponieważ nie ponoszą odpowiedzialności […]

Oddziały i przedstawicielstwa spółek z o.o. mających siedzibę za granicą

Powstanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – oddziały i przedstawicielstwa spółek zagranicznych Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek ! Obecnie powszechnym zjawiskiem na polskim rynku jest działanie przedsiębiorstw zagranicznych. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które mają siedzibę poza granicami RP, mogą utworzyć na terenie Polski swoje oddziały lub przedstawicielstwa. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą za granicą, mogą utworzyć oddział, pod warunkiem, że będą wykonywać działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności tej spółki za granicą (o przedmiocie działalności szerzej tutaj). Jeżeli zagraniczna spółka chce utworzyć oddział na terenie Polski, obowiązana jest do powołania osoby, która będzie reprezentowała spółkę w jej oddziale. Rozpoczęcie działalności takiej spółki jest możliwe po uzyskaniu wpisu oddziału do rejestru przedsiębiorców KRS. Do wniosku należy dołączyć poświadczony notarialnie wzór podpisu osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego. W przypadku kiedy spółka działa na podstawie umowy, aktu założycielskiego lub statutu, do akt rejestrowych należy złożyć odpisy tych dokumentów z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski. W sytuacji, gdy spółka wykonuje działalność na podstawie wpisu do rejestru, do akt rejestrowych oddziału należy złożyć odpis z tego rejestru z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski. Po utworzeniu oddziału, na zagranicznym przedsiębiorcy ciąży jeszcze kilka obowiązków, m.in.: zobowiązany jest do oznaczenia […]

Wpis do rejestru

Powstanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością cz. V – wpis do rejestru KRS Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek ! Dzisiaj kilka słów o ostatnim etapie powstania spółki z o.o., czyli wpisie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Zgodnie z art. 164 § 1 k.s.h.  zarząd jako organ reprezentujący spółkę, zgłasza jej zawiązanie do sądu rejestrowego, właściwego ze względu na siedzibę spółki, celem wpisania jej do rejestru. Wniosek o wpis do rejestru podpisują wszyscy członkowie zarządu spółki. Krajowy Rejestr Sądowy składa się z trzech rejestrów: 1) rejestru przedsiębiorców, 2) rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz, 3) rejestru dłużników niewypłacalnych. Rejestr jest prowadzony przez sądy rejestrowe (sądy gospodarcze) w systemie teleinformatycznym. Obejmują one swoją właściwością przeważnie obszar województwa lub jego część. Oczywiście spółka rejestrowana jest na wniosek, który składa się na urzędowym formularzu. Konieczne jest także uiszczenie opłaty sądowej. W sytuacji, kiedy wpis podlega ogłoszeniu, należy również wnieść opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wniosek o wpis można złożyć również na formularzach, w formie wydruku komputerowego, bądź kserokopii formularza urzędowego. W przypadku, kiedy twój wniosek zostanie zwrócony przy pierwszym wpisie do rejestru, można go złożyć ponownie […]

Powołanie władz spółki

Powstanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością cz. IV – powołanie władz spółki z o.o. Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek ! Kolejnym etapem w powstawaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest powołanie jej władz. Jak wspominałem w jednym z poprzednich wpisów, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest osobą prawną i z racji tego działa poprzez swoje organy. Obok zgromadzenia wspólników, kolejnym obligatoryjnym organem jest zarząd spółki z o.o. Kwestia składu zarządu może wyglądać różnie, ponieważ zarząd może składać się zarówno z jednego, jak i większej liczby członków. Do zarządu mogą być powołane osoby spośród wspólników, ale także osoby spoza ich grona. Członków zarządu powołuje się i odwołuje uchwałą zgromadzenia wspólników – o ile umowa spółki nie stanowi inaczej. Pierwszy zarząd może zostać powołany już w samej umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ale może on również zostać powołany późniejszą uchwałą wspólników. Członkowie zarządu mogą zostać powołani na czas nieoznaczony. Organami nadzoru w spółce z o.o. są rada nadzorcza lub komisja rewizyjna. Należą one jednak do organów fakultatywnych, czyli nieobowiązkowych. Jednakże, w przypadku kiedy kapitał zakładowy naszej spółki przewyższy kwotę 500 tys. zł, a liczba wspólników jest większa niż 25, wówczas obligatoryjnie musimy powołać jeden z wymienionych organów. Trzeba tutaj […]

Wniesienie wkładów na pokrycie kapitału zakładowego

Powstanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością cz. III – wniesienie wkładów Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek ! Kolejnym etapem w procesie powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest wniesienie wkładów przez wspólników na pokrycie całego kapitału zakładowego. W przypadku, gdy wspólnicy obejmą udziały za cenę wyższą od wartości nominalnej, zobowiązani będą do wniesienia nadwyżki. Wkłady w postaci pieniężnej wnosi się poprzez wpłacenie gotówki do kasy spółki lub dokonanie przelewu na rachunek bankowy spółki. Tutaj należy podkreślić, że spółka w organizacji może zawrzeć umowę rachunku bankowego. Dzięki temu wspólnicy mogą przekazać środki pieniężne dokonując przelewu tytułem pokrycia objętych udziałów. Istnieją także wkłady w postaci niepieniężnej (aporty). W tym przypadku ich wniesienie łączy się z przeniesieniem prawa własności rzeczy lub praw majątkowych (stosujemy przepisy kodeksu cywilnego). Wkłady przechodzą na spółkę z chwilą zawarcia umowy spółki, ponieważ skutkiem zawarcia umowy spółki z o.o. jest uzyskanie przez nią podmiotowości prawnej. Analizując przepisy kodeksu cywilnego możemy zauważyć, że umowa sprzedaży, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy oznaczonej co do tożsamości (taką umową jest nasza umowa spółki z o.o.), przenosi własność na nabywcę. W sytuacji, gdy przedmiotem aportu są rzeczy oznaczone co do gatunku, do skutecznego przeniesienia własności wymagane jest […]

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji

Powstanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością cz. II – spółka z o.o. w organizacji Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek ! W poprzednich wpisach skupiłem się na pierwszym etapie powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli na zawarciu umowy spółki. Dzisiaj kolejny etap/moment w procesie tworzenia spółki z o.o. Moment zawarcia umowy spółki (bądź sporządzenia aktu założycielskiego jednoosobowej spółki z o.o.) powoduje powstanie spółki z o.o. w organizacji. Zgodnie z przepisami spółka z o.o. w organizacji jest podmiotem prawa oraz pracodawcą. Oznacza to, że taka spółka może we własnym imieniu nabywać prawa (własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe), zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną. Już od momentu sporządzenia umowy ma ona zdolność prawną, zdolność do czynności prawnych oraz zdolność sądową i upadłościową. Firma spółki z o.o. w organizacji powinna zawierać dodatkowe oznaczenie „w organizacji”(o firmie spółki z o.o. szerzej tutaj). Jak już wspomniałem spółka z o.o. w organizacji powstaje w momencie zawarcia umowy. Jednak do podjęcia określonych czynności przez spółkę potrzebne jest powołanie zarządu lub pełnomocnika. Spółka ta może podjąć działalność gospodarczą jeszcze przed uzyskaniem wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS. Jest ona konstrukcją ograniczoną w czasie, ponieważ istnienie do chwili wpisu spółki do wyżej wspomnianego rejestru. Trzeba wspomnieć, […]

Tryb S-24 – wzorzec umowy spółki z o.o.

Powstanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – wzorzec umowy spółki formularzowej Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek ! O możliwości utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie S-24 pisałem już wcześniej (tutaj). Dzisiaj kilka słów o samej konstrukcji wzorca umowy, wykorzystywanego w tym trybie. Nowa procedura rejestracyjna, wprowadzona nowelizacją z 2011 r., w założeniu miała pozwolić na szybszą rejestrację spółki z o.o. W przypadku kiedy zdecydujemy się na na skorzystanie z tego uproszczonego procesu rejestracji, wzorzec umowy jest koniecznym do zastosowania instrumentem. Jeżeli uznamy, że wzorzec ten z jakichś powodów nie odpowiada naszym potrzebom, możemy skorzystać z dotychczasowego, tradycyjnego sposobu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przy skorzystaniu z tego uproszczonego trybu, nie ma możliwości ingerencji w treść wzorca, nie możemy go modyfikować. Mamy do wyboru pewne warianty uregulowań, bądź możliwość uzupełnienia pewnych postanowień umowy dostępnych w formularzu. Jak już pisałem w jednym z poprzednich wpisów, w trybie S-24 nie mamy konieczności zastosowania formy aktu notarialnego. Wymóg ten zastąpiono koniecznością opatrzenia wzorca umowy bezpiecznym podpisem elektronicznym. Złożenie podpisu elektronicznego pod wnioskiem o rejestrację spółki z o.o. oraz pod innymi dokumentami (o jakie dokumenty chodzi? – odsyłam do wpisu), niezbędnymi w procesie rejestracji, poprzedzone jest obowiązkiem założenia konta. Wnioskodawca […]

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Powstanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – zawarcie umowy Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek ! Poprzedni wpis zakończyłem informacją, że umowa spółki z o.o. powinna zawierać pewne podstawowe elementy przewidziane przepisami prawa. Jak już zostało powiedziane, do tych elementów zaliczamy: Firmę i siedzibę spółki; Przedmiot działalności; Wysokość kapitału zakładowego; Określenie tego, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział: Liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez wspólników; Czas trwania spółki Dzisiaj nie pozostaje mi nic innego, jak powiedzieć parę słów o każdym z tych elementów. Zapraszam do lektury! Zacznijmy po kolei, czyli do firmy i siedziby spółki. Zasady ogólne prawa firmowego, uregulowane w kodeksie cywilnym, wskazują nam, że przedsiębiorca działa pod firmą, którą ujawnia się w rejestrze. Firmą Twojej przyszłej spółki z o.o. jest jej nazwa, przy czym może ona być obrana dowolnie, jednak powinna zawierać dodatkowe oznaczenie – „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Te dodatkowe oznaczenie, wskazujące na formę prawną, może być podane w skrócie – np. „spółka z o.o.”, bądź „sp. z o.o.”. Ponadto określając firmę swojej spółki możesz w niej zawrzeć pewne dodatki, wskazujące m.in. na przedmiot prowadzonej przez Ciebie działalności ( np. przedsiębiorstwo przetwórstwa rybnego), siedzibę spółki oraz inne dowolnie obrane określenia, fantazyjne (np. […]

Chcę założyć spółkę z o.o. – czyli jak tego dokonać

Powstanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością cz. I Witam serdecznie na moim blogu Zoo w świecie spółek ! Dzisiaj parę słów o powstaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w jej tradycyjnej formie. Aby móc mówić o szczegółach dotyczących spółki z o.o., musi ona najpierw zaistnieć w obrocie prawnym. Z racji tego dzisiaj, jak i w kolejnych wpisach przedstawię Ci poszczególne etapy powstawania spółki z ograniczona odpowiedzialnością. Zgodnie z przepisami nasza spółka może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym (o celu pisałem tutaj). To znaczy, że spółka z o.o. może być założona w drodze umowy przez co najmniej dwie osoby fizyczne lub prawne. Istnieje także możliwość utworzenia jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. W tym przypadku umowę zastępuje się jednostronnym oświadczeniem woli jednego wspólnika. Przepisy przewidują jednak pewne graniczenia co do możliwości powstania takich jednoosobowych spółek. Spółka z o.o. nie może być zawiązana tylko i wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W procesie tworzenia spółki z o.o. mamy do wyboru dwa tryby jej zawiązania i rejestracji: ) Tradycyjny (zwykły), w którym zawiązanie spółki następuje w drodze zawarcia umowy w formie aktu notarialnego i uzyskania przez spółkę wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS ) Z wykorzystaniem wzorca umowy – […]

Utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie S-24

Formularzowa metoda założenia spółki z o.o. W dzisiejszym wpisie poruszę temat związany z możliwością utworzenia i rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za pomocą internetu przy użyciu specjalnego formularza (S-24) – spółka formularzowa. Spółka formularzowa to spółka z o.o., która została utworzona przy wykorzystaniu wzorca umowy (art. 4 § 1 pkt 15 k.s.h.). Tak więc decydując się na założenie spółki w tym trybie wymagane jest, abyś  wypełnił formularz umowy udostępniony w systemie teleinformatycznym i opatrzył umowę kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Aby utrzymać taki status spółki, konieczne jest, aby umowa obowiązywała w kształcie nadanym przez wzorzec umowy. Spółka ta charakteryzuje się pewnymi szczególnymi cechami. W tym przypadku stosujemy przepisy k.s.h. dotyczące tradycyjnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ale także zastosowanie znajdują pewne szczególne rozwiązania, dedykowane tylko i wyłącznie dla tej spółki, o czym poniżej. Specyficzność tych rozwiązań przejawia się m.in. w odmiennym trybie utworzenia spółki, o czym wspomniałem powyżej, ale także sporządzeniu listy wspólników oraz oświadczeń członków zarządu o wniesieniu wkładów co do zasady w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu formularzy udostępnionych w systemie teleinformatycznym. Po wypełnieniu tych formularzy należy opatrzyć je podpisami elektronicznymi. Zgodnie z przepisami, podpisy te powinny być „pewne”, czyli wystarczy zwykły podpis elektroniczny, co nie […]

Zakładam spółkę z o.o. – ale w jakim celu ?

Cel założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zamierzając utworzyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, musimy zastanowić się nad jej celem i sprawdzić, czy w tej kwestii nie napotkamy ograniczeń prawnych, bowiem ta forma nie jest dopuszczalna dla określonych dziedzin działalności – o czym za chwilę. Zgodnie z przepisami (art. 151 § 1 ksh) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Czyli krótko mówiąc, możemy założyć spółkę w każdym celu, który nie jest zabroniony przez prawo. Warto podkreślić, że cel spółki powinien być tożsamy ze wspólnym celem wszystkich wspólników – czyli każdy z nich powinien dążyć do jego osiągnięcia, podporządkowując temu swoje działania w spółce. Takie dążenie do osiągnięcia wspólnego celu przez wspólników oznacza przede wszystkim wniesienie wkładów, a jeżeli umowa spółki tak stanowi, na współdziałaniu w inny sposób. Wszelkie obowiązki, które służą osiągnięciu wspólnego celu, należy określić w umowie spółki z o.o., ponieważ wspólnicy są zobowiązani jedynie do świadczeń przewidzianych w umowie. Przykładem może być sytuacja, w której spółka prowadzi np. działalność produkcyjną, produkuje cukier. Umowa spółki przewiduje obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych, które polegają na tym, że jeden ze wspólników będzie dostarczał spółce surowców potrzebnych do produkcji, a drugi wspólnik będzie […]

Organy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – czyli struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Skoro w poprzednim wpisie zajmowałem się wyjaśnieniem czym jest spółka z o.o., to teraz wypada napisać parę słów wyjaśniających jak ona funkcjonuje. Dzisiaj postaram się nieco przybliżyć strukturę organizacyjną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie będzie to jednak szczegółowe rozbieranie poszczególnych elementów na czynniki pierwsze, stworzę jedynie pewien zarys, który będzie rozwijany w dalszych wpisach. Spółka z o.o. z racji tego, że jest osobą prawną działa przez swoje organy. Odbywa się to w sposób i na warunkach określonych w ustawie, ale także na opartym na niej statucie spółki. Rolę takiego statutu pełni umowa spółki, która określa m.in. zasady organizacji i funkcjonowania spółki oraz prawa i obowiązku wspólników. Na początku zajmijmy się kwestią zgromadzenia wspólników. Zgromadzenie jest organem, w skład którego, jak nazwa wskazuje wchodzą wszyscy wspólnicy spółki. Zasadą jest, że wspólnicy wyrażają swoją wolę (podejmują decyzje) przez podejmowanie uchwał na zgromadzeniu wspólników. Jednak istnieje  także możliwość podjęcia uchwał przez wspólników bez odbycia się takiego zgromadzenia. Może się tak stać, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na daną decyzję (postanowienie) albo wyrażą zgodę na głosowanie pisemne. Organem, który obligatoryjnie należy powołać jest zarząd. Do kompetencji zarządu należy prowadzenie spraw i reprezentowanie spółki na zewnątrz. Członkowie […]

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – czym jest i jaka jest jej istota?

Witam Cię serdecznie na moim blogu! Rozpoczynając cykl wpisów poświęconych spółce z o.o., chciałbym zacząć od wyjaśnienia, czym ona jest i jaka jest jej istota. Każdy z nas, a na pewno większość słyszała o spółce z o.o. i kojarzy ją, jako jedną z form prowadzenia działalności gospodarczej. Kodeks spółek handlowych wskazuje tylko, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest handlową spółką kapitałową – a zatem czym ona właściwie jest ? Przepisy kodeksu handlowego nie zawierają konkretnej definicji spółki z o.o.. Mając na uwadze całokształt regulacji, które jej dotyczą oraz sposób, w jaki konstruowane są definicje innych spółek oraz stanowiska doktryny prawnej (opinie i stanowiska środowiska naukowego prawników), można stwierdzić, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową, utworzoną przez co najmniej jedną osobę w każdym celu prawnie dopuszczonym, chyba że ustawa stanowi inaczej, działającą pod firmą, wyposażoną w stały kapitał zakładowy, podzielony na udziały o równej bądź nierównej wartości nominalnej, których posiadanie jest przesłanką uczestnictwa spółce jako wspólnik nieodpowiadający za jej zobowiązania, w której występują instrumenty umożliwiające poszczególnym wspólnikom wywieranie wpływu na istnienie i funkcjonowanie spółki. Uff…długie i skomplikowane, nieprawdaż? Jeżeli udało Ci się przebrnąć do końca, to z pewnością przyznasz, że dla większości powyższa definicja może okazać się niezrozumiała? Poniżej […]