Zmiana wysokości kapitału zakładowego

Podwyższenie kapitału zakładowego Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek ! Zazwyczaj podwyższenia kapitału zakładowego dokonuje się z przyczyn ekonomicznych, ale nie zawsze wiąże się to z dostarczeniem spółce środków majątkowych. Klasycznym przykładem jest dofinansowanie spółki przez wspólników, bądź osoby trzecie, które dzięki temu stają się wspólnikami. Podczas procesów łączenia i podziału, także może dojść do podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej. W tej sytuacji majątek przejmującej spółki ulega powiększeniu o przedmioty majątkowe pochodzące z majątku spółki przejmowanej, bądź dzielonej. Inną przyczyną podwyższenia kapitału zakładowego jest zmniejszenie zadłużenia spółki w drodze konwersji  wierzytelności na kapitał zakładowy. Wysokość zadłużenia spółki ulega zmniejszeniu, co w następstwie powoduje podniesienie wartości jej majątku bez zwiększania jej mienia. Przykładowo: Wierzyciel spółki z o.o., któremu przysługuje względem spółki wymagalna i bezsporna wierzytelność w kwocie 100 tys. zł, zwalnia spółkę z długu, ale w zamian obejmuje udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki o wartości 100 tys. zł. W następstwie powyższej procedury zobowiązania spółki ulegają pomniejszeniu o kwotę 100 tys. zł, a wartość jej kapitałów własnych zostaje podwyższona o kwotę 100 tys. zł, pomimo tego, że do spółki nie wpłynęły żadne dodatkowe środki. W niektórych przypadkach wystarczy jedynie dokonanie księgowych przesunięć między pozycjami kapitałów własnych […]

Przedmiot wkładów – odpowiedzialność za jego wady

Odpowiedzialność za wady przedmiotu wkładów Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek ! W Kodeksie spółek handlowych znajdują się odrębne regulacje dotyczące zaniżenia wartości wnoszonego aportu (wkładu niepieniężnego) oraz odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne. Kodeks spółek handlowych nie definiuje przy tym pojęcia „wad”. W tej sytuacji należy odwołać się do regulacji Kodeksu cywilnego odnoszącej się do rękojmi przy sprzedaży rzeczy. Z wadami fizycznymi możemy mieć do czynienia w przypadku niepieniężnych wkładów będących rzeczami, jak również niektórymi przedmiotami praw na dobrach niematerialnych. Wada fizyczna może polegać w szczególności na tym, że przedmiot wkładu nie ma cech fizycznych, o których istnieniu zapewniał wnoszący oraz na tym, że przedmiot jest w stanie niekompletnym. Z wadą prawną możemy się spotkać w przypadku każdego przedmiotu materialnego, który posiada zdolność aportową. Wada prawna jest to stan, w którym podmiot wnoszący nie miał uprawnień do dysponowania przedmiotem wkładu lub sytuacja w której na przedmiocie wkładu ciążą prawa osób trzecich (m.in. zastaw, hipoteka, albo sytuacja w której przedmiot wkładu jest równocześnie przedmiotem umowy leasingu, najmu, czy dzierżawy). Wspólnik zobowiązany jest do wniesienia do spółki wkładu całkowicie wolnego od wad. W sytuacji, kiedy wnoszony wkład ma wadę, jego legalne wniesienie jest możliwe, jeżeli fakt […]