Prawo wspólnika do zwrotu dopłat

Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek ! Aby mówić o prawie wspólnika do zwrotu dopłat, najpierw musi pojawić się obowiązek do ich uiszczenia. Obowiązek dokonania dopłat musi zostać przewidziany w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a następnie wspólnicy muszą podjąć uchwałę o wykonaniu przedmiotowego obowiązku. Jeżeli umowa spółki nie zawiera odmiennych postanowień, wspólnicy w drodze uchwały mogą zadecydować również o zwrocie dokonanych wcześniej dopłat. Co ważne, po stronie wspólników roszczenie o zwrot dopłat pojawi się dopiero w momencie podjęcia uchwały o ich zwrocie. Wspólnik, który wywiązał się z nałożonego przez umowę spółki obowiązku, musi zdawać sobie sprawę, że dopóki nie zachodzą przesłanki do zwrotu dopłat, dopóty nie będzie mógł domagać się ich zwrotu. Kwestię zwrotu dopłat reguluje art. 179 Kodeksu spółek handlowych. Jednak z analizy treści art. 178 § 1 ksh zdanie drugie, w brzmieniu „Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, do dopłat tych stosuje się przepisy § 2 oraz art. 179.” wynika, że przepis art. 179 ma charakter dyspozytywny. Taki zabieg ustawodawcy może budzić pewne wątpliwości, bowiem wymienione w tym przepisie warunki dopuszczalności dokonania zwrotu dopłat mają na celu ochronę interesów wierzycieli spółki z o.o., zatem powinny mieć charakter bezwzględnie obowiązujący. Dyspozytywny charakter przywołanego […]

Utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie S-24

Formularzowa metoda założenia spółki z o.o. W dzisiejszym wpisie poruszę temat związany z możliwością utworzenia i rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za pomocą internetu przy użyciu specjalnego formularza (S-24) – spółka formularzowa. Spółka formularzowa to spółka z o.o., która została utworzona przy wykorzystaniu wzorca umowy (art. 4 § 1 pkt 15 k.s.h.). Tak więc decydując się na założenie spółki w tym trybie wymagane jest, abyś  wypełnił formularz umowy udostępniony w systemie teleinformatycznym i opatrzył umowę kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Aby utrzymać taki status spółki, konieczne jest, aby umowa obowiązywała w kształcie nadanym przez wzorzec umowy. Spółka ta charakteryzuje się pewnymi szczególnymi cechami. W tym przypadku stosujemy przepisy k.s.h. dotyczące tradycyjnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ale także zastosowanie znajdują pewne szczególne rozwiązania, dedykowane tylko i wyłącznie dla tej spółki, o czym poniżej. Specyficzność tych rozwiązań przejawia się m.in. w odmiennym trybie utworzenia spółki, o czym wspomniałem powyżej, ale także sporządzeniu listy wspólników oraz oświadczeń członków zarządu o wniesieniu wkładów co do zasady w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu formularzy udostępnionych w systemie teleinformatycznym. Po wypełnieniu tych formularzy należy opatrzyć je podpisami elektronicznymi. Zgodnie z przepisami, podpisy te powinny być „pewne”, czyli wystarczy zwykły podpis elektroniczny, co nie […]

Zakładam spółkę z o.o. – ale w jakim celu ?

Cel założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zamierzając utworzyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, musimy zastanowić się nad jej celem i sprawdzić, czy w tej kwestii nie napotkamy ograniczeń prawnych, bowiem ta forma nie jest dopuszczalna dla określonych dziedzin działalności – o czym za chwilę. Zgodnie z przepisami (art. 151 § 1 ksh) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Czyli krótko mówiąc, możemy założyć spółkę w każdym celu, który nie jest zabroniony przez prawo. Warto podkreślić, że cel spółki powinien być tożsamy ze wspólnym celem wszystkich wspólników – czyli każdy z nich powinien dążyć do jego osiągnięcia, podporządkowując temu swoje działania w spółce. Takie dążenie do osiągnięcia wspólnego celu przez wspólników oznacza przede wszystkim wniesienie wkładów, a jeżeli umowa spółki tak stanowi, na współdziałaniu w inny sposób. Wszelkie obowiązki, które służą osiągnięciu wspólnego celu, należy określić w umowie spółki z o.o., ponieważ wspólnicy są zobowiązani jedynie do świadczeń przewidzianych w umowie. Przykładem może być sytuacja, w której spółka prowadzi np. działalność produkcyjną, produkuje cukier. Umowa spółki przewiduje obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych, które polegają na tym, że jeden ze wspólników będzie dostarczał spółce surowców potrzebnych do produkcji, a drugi wspólnik będzie […]

Organy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – czyli struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Skoro w poprzednim wpisie zajmowałem się wyjaśnieniem czym jest spółka z o.o., to teraz wypada napisać parę słów wyjaśniających jak ona funkcjonuje. Dzisiaj postaram się nieco przybliżyć strukturę organizacyjną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie będzie to jednak szczegółowe rozbieranie poszczególnych elementów na czynniki pierwsze, stworzę jedynie pewien zarys, który będzie rozwijany w dalszych wpisach. Spółka z o.o. z racji tego, że jest osobą prawną działa przez swoje organy. Odbywa się to w sposób i na warunkach określonych w ustawie, ale także na opartym na niej statucie spółki. Rolę takiego statutu pełni umowa spółki, która określa m.in. zasady organizacji i funkcjonowania spółki oraz prawa i obowiązku wspólników. Na początku zajmijmy się kwestią zgromadzenia wspólników. Zgromadzenie jest organem, w skład którego, jak nazwa wskazuje wchodzą wszyscy wspólnicy spółki. Zasadą jest, że wspólnicy wyrażają swoją wolę (podejmują decyzje) przez podejmowanie uchwał na zgromadzeniu wspólników. Jednak istnieje  także możliwość podjęcia uchwał przez wspólników bez odbycia się takiego zgromadzenia. Może się tak stać, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na daną decyzję (postanowienie) albo wyrażą zgodę na głosowanie pisemne. Organem, który obligatoryjnie należy powołać jest zarząd. Do kompetencji zarządu należy prowadzenie spraw i reprezentowanie spółki na zewnątrz. Członkowie […]

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – czym jest i jaka jest jej istota?

Witam Cię serdecznie na moim blogu! Rozpoczynając cykl wpisów poświęconych spółce z o.o., chciałbym zacząć od wyjaśnienia, czym ona jest i jaka jest jej istota. Każdy z nas, a na pewno większość słyszała o spółce z o.o. i kojarzy ją, jako jedną z form prowadzenia działalności gospodarczej. Kodeks spółek handlowych wskazuje tylko, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest handlową spółką kapitałową – a zatem czym ona właściwie jest ? Przepisy kodeksu handlowego nie zawierają konkretnej definicji spółki z o.o.. Mając na uwadze całokształt regulacji, które jej dotyczą oraz sposób, w jaki konstruowane są definicje innych spółek oraz stanowiska doktryny prawnej (opinie i stanowiska środowiska naukowego prawników), można stwierdzić, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową, utworzoną przez co najmniej jedną osobę w każdym celu prawnie dopuszczonym, chyba że ustawa stanowi inaczej, działającą pod firmą, wyposażoną w stały kapitał zakładowy, podzielony na udziały o równej bądź nierównej wartości nominalnej, których posiadanie jest przesłanką uczestnictwa spółce jako wspólnik nieodpowiadający za jej zobowiązania, w której występują instrumenty umożliwiające poszczególnym wspólnikom wywieranie wpływu na istnienie i funkcjonowanie spółki. Uff…długie i skomplikowane, nieprawdaż? Jeżeli udało Ci się przebrnąć do końca, to z pewnością przyznasz, że dla większości powyższa definicja może okazać się niezrozumiała? Poniżej […]