Dłuższy termin na wypełnienie obowiązków w zakresie cen transferowych za rok 2019

Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek !   W czwartej wersji tarczy antykryzysowej rząd zdecydował się na wydłużenie terminów na raportowanie obowiązków z zakresu cen transferowych za rok 2019.  Wydłużenie terminów dotyczy obowiązku złożenia informacji o cenach transferowych tzw. TPR-C lub TPR-P, złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz przygotowania dokumentacji grupowej tzw. master file. Podatnicy PIT i CIT, objęci obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych za rok 2019 zobowiązani byli pierwotnie do złożenia informacji TP-R (w wersji elektronicznej) do Szefa KAS wraz z oświadczeniem o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych do końca 9 miesiąca po zakończeniu roku. W przypadku podatników, dla których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym termin ten upływał wraz z końcem września 2020 r. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wydłużyła termin na złożenie informacji o cenach transferowych oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych do 31 grudnia 2020 r.  Termin ten został wydłużony dla podatników, których pierwotny termin raportowania miał upłynąć w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. W odniesieniu do  podatników objętych przesuniętym lub wydłużonym rokiem podatkowym, dla których pierwotny termin raportowania miał upłynąć w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. – […]

Koronawirus a ceny transferowe

Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek !   Ceny transferowe w obliczu pandemii   Niewątpliwie wybuch pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 znacząco wpłynie na osłabienie sytuacji gospodarczej na świecie. Prawdopodobieństwo, że skutki epidemii będą dotkliwe i długoterminowe jest wysokie. W przypadku przedsiębiorców są one odczuwalne na wielu poziomach. Pojawiają się problemy z dostawami towarów, materiałów oraz surowców.  Wielu przedsiębiorców doświadczyło wstrzymania działalności operacyjnej, a także zatrzymania produkcji oraz zawieszenia dystrybucji.  Powyższe w zbiegu, niekiedy z licznymi problemami z uzyskaniem należności od swoich klientów, wywołują efekt błędnego koła, skutkujący spadkiem, bądź całkowitym brakiem dochodów. Kryzys związany z wybuchem epidemii dotknął nie tylko drobnych przedsiębiorców, ale dotyczy także podmiotów z dużych grup kapitałowych. Niewątpliwie należy podkreślić, że decyzje podejmowane w ramach określonej grupy kapitałowej przełożą się na rozliczenia między podmiotami powiązanymi, a tego typu działania powinny być zbadane pod kątem zgodności z przepisami o cenach transferowych. Wszelkie zmiany metod i sposobu płatności, podyktowane dostosowaniem się do nowych warunków gospodarczych mogą wpłynąć na rentowność danego podmiotu. Jeżeli zmiany dotyczą analizy ponoszonego przez nich ryzyka, możemy tutaj mówić o restrukturyzacji w rozumieniu przepisów o cenach transferowych. Zatem może się to wiązać z potrzebą raportowania schematów podatkowych. Restrukturyzacja w rozumieniu przepisów o cenach transferowych zachodzi […]

Udziały w majątku spółki po jej likwidacji

Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek ! Każdy ze wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma prawo do udziału w podziale majątku po likwidacji spółki. W toku postępowania likwidacyjnego likwidatorzy zobowiązani są do zakończenia bieżących interesów spółki, ściągnięcia wierzytelności, a także do wypełnienia ciążących na spółce zobowiązań i upłynnienia majątku. Ogłoszenie o rozwiązaniu spółki z o.o. i otwarciu likwidacji powinno nastąpić niezwłocznie po zajściu okoliczności stanowiących przyczynę rozwiązania spółki. Ogłoszenie należy opublikować w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jeżeli z umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynika obowiązek wystosowania pisma właściwego dla ogłoszeń spółki, to ogłoszenie należy opublikować również w niniejszym piśmie. Ogłoszenie o otwarciu likwidacji powinno zawierać także wezwanie wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia głoszenia. Aby skutecznie dokonać podziału między wspólników majątku spółki z o.o., która znajduje się w stanie likwidacji należy zaspokoić, bądź zabezpieczyć roszczenia wierzycieli spółki. Obowiązkiem likwidatorów jest przede wszystkim zaspokojenie roszczeń tych wierzycieli, którzy zgłosili się zgodnie z wezwaniem spółki, a ich wierzytelności są wymagalne i bezsporne. Należy tutaj wskazać, że samo otwarcie likwidacji nie powoduje automatycznie, że wierzytelności stają się wymagalne. Dlatego zgodnie z art. 285 Kodeksu spółek handlowych, sumy potrzebne do zaspokojenia lub zabezpieczenia znanych […]

Wynagrodzenie za powtarzające się świadczenia niepieniężne

Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek !   Prawo wspólnika do wynagrodzenia za powtarzające się świadczenia niepieniężne   Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może zawierać postanowienia nakładające na wspólnika obowiązek do powtarzających się świadczeń niepieniężnych. Zgodnie z dyspozycją art. 176 § 2 Kodeksu spółek handlowych, wynagrodzenie wspólnika za takie świadczenia na rzecz spółki jest wypłacane przez spółkę także w przypadku, gdy sprawozdanie finansowe nie wykazuje zysku. Wynagrodzenie to nie może przewyższać cen lub stawek przyjętych w obrocie. Jeżeli wspólnik został zobowiązany do powtarzających się świadczeń niepieniężnych, umowa spółki powinna zawierać rodzaj i zakres takich świadczeń. Wynagrodzenie wspólnika może zostać wskazane w umowie spółki, jako stała konkretna kwota. Umowa może zawierać także postanowienie dotyczące waloryzacji wskazanego wynagrodzenia. W umowie spółki z o.o. można zastrzec również sposób obliczania wynagrodzenia z tytułu powtarzających się świadczeń niepieniężnych. Taki zapis może zawierać odniesienie do określonych cen oraz stawek lub aktualnej ceny rynkowej. Wskazanie w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sposobu ustalenia ceny pozwoli uniknąć w przyszłości konfliktów między wspólnikiem, a spółką dotyczących wysokości wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za spełnienie określonych świadczeń niepieniężnych. Jak wskazałem powyżej, wynagrodzenie wspólnika nie może przewyższać cen lub stawek przyjętych w obrocie. Przepisy Kodeksu spółek handlowych chronią […]

Zasady zwrotu dopłat w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek !   W jednym z ostatnich wpisów (link do artykułu) przybliżyłem kwestię prawa wspólnika do zwrotu dopłat. Dzisiaj omówię zasady regulujące sam proces zwracania wspólnikom wniesionych przez nich dopłat. Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, zwrot dopłat powinien być dokonany równomiernie wszystkim wspólnikom. Jednakże przepis art. 179 § 3 ksh ma charakter względnie obowiązujący, co oznacza, że wspólnicy mogą wprowadzić rozwiązania odmienne od założeń kodeksowych. Należy jednak w tym miejscu pamiętać o art. 20 ksh, zgodnie z którym wspólnicy albo akcjonariusze spółki kapitałowej powinni być traktowani jednakowo w takich samych okolicznościach. Jeżeli wspólnicy nie zdecydują się na zamieszczenie w umowie spółki odmiennych regulacji, wówczas tak jak wspomniałem powyżej, zwrot dopłat powinien nastąpić równomiernie w stosunku do wszystkich wspólników. Zasada równomierności oznacza tutaj, że dopłaty powinny zostać zwrócone wszystkim wspólnikom w jednym czasie, proporcjonalnie w stosunku do ogólnej kwoty zwracanych dopłat, przyjętej w uchwale. Zwrot może obejmować zarówno część, jak i całość wniesionych przez wspólników dopłat. Jeżeli zasada równomierności nie została wyłączona przez wspólników w umowie spółki, a z drugiej strony okaże się, że zwrot dopłat został dokonany w sposób nierównomierny (np. uchwała wspólników będzie przyznawać pierwszeństwo zaspokojenia w zwrocie […]