Koronawirus: przesunięcie terminów na złożenie sprawozdań finansowych

Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek ! Sprawozdania finansowe za rok 2019 Ogłoszenie w Polsce stanu epidemii wpłynęło niekorzystnie na sytuację podmiotów prowadzących księgi rachunkowe, które zobowiązane są do sporządzenia, zatwierdzenia i złożenia sprawozdania finansowego za rok 2019. W celu ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej przez jednostki prowadzące księgi rachunkowe w obliczu epidemii, Ministerstwo Finansów w drodze rozporządzenia postanowiło wydłużyć terminy dokonania ww. czynności. Oczywiście w związku z epidemią covid-19 pogorszeniu uległa nie tylko sytuacja finansowa podatników, ale również w przypadku większości podmiotów doszło do szeregu komplikacji związanych z dezorganizacją pracy działów księgowych poszczególnych przedsiębiorstw. Zaburzeniu uległ również proces obiegu dokumentów, czasu pracy poszczególnych działów oraz  nadzoru i przekazywanie danych o zdarzeniach gospodarczych. Taka sytuacja doprowadziła do niewydolności procesów księgowań, a tym samym utrudniła przygotowywanie odpowiednich bilansów. Spowodowało to niemożliwością spełnienia w terminie obowiązku przygotowania sprawozdań finansowych (szczególnie odnosi się to do podmiotów, które przyjęły jako rok obrotowy rok kalendarzowy). W związku z powyższym Ministerstwo Finansów zdecydowało się podjąć decyzję o przedłużeniu terminu do sporządzenia, zatwierdzenia i złożenia sprawozdania finansowego za rok 2019 w związku z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19.  Rozporządzenia Ministra Finansów z 31.03.2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie […]

Prawo wspólnika do zwrotu dopłat

Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek ! Aby mówić o prawie wspólnika do zwrotu dopłat, najpierw musi pojawić się obowiązek do ich uiszczenia. Obowiązek dokonania dopłat musi zostać przewidziany w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a następnie wspólnicy muszą podjąć uchwałę o wykonaniu przedmiotowego obowiązku. Jeżeli umowa spółki nie zawiera odmiennych postanowień, wspólnicy w drodze uchwały mogą zadecydować również o zwrocie dokonanych wcześniej dopłat. Co ważne, po stronie wspólników roszczenie o zwrot dopłat pojawi się dopiero w momencie podjęcia uchwały o ich zwrocie. Wspólnik, który wywiązał się z nałożonego przez umowę spółki obowiązku, musi zdawać sobie sprawę, że dopóki nie zachodzą przesłanki do zwrotu dopłat, dopóty nie będzie mógł domagać się ich zwrotu. Kwestię zwrotu dopłat reguluje art. 179 Kodeksu spółek handlowych. Jednak z analizy treści art. 178 § 1 ksh zdanie drugie, w brzmieniu „Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, do dopłat tych stosuje się przepisy § 2 oraz art. 179.” wynika, że przepis art. 179 ma charakter dyspozytywny. Taki zabieg ustawodawcy może budzić pewne wątpliwości, bowiem wymienione w tym przepisie warunki dopuszczalności dokonania zwrotu dopłat mają na celu ochronę interesów wierzycieli spółki z o.o., zatem powinny mieć charakter bezwzględnie obowiązujący. Dyspozytywny charakter przywołanego […]

Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki z o.o.

Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek ! Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki zostało wyraźnie uregulowane w przepisach Kodeksu spółek handlowych. Wprost na taką możliwość wskazuje art. 260 § 1 ksh, zgodnie z którym uchwałą wspólników o zmianie umowy spółki można podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku spółki (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki). Więcej o kapitale zakładowym i pozostałych funduszach tutaj. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych spółki z o.o., wspólnicy nie muszą dokonywać wpłat na pokrycie objętych udziałów. Tego typu „operacja” nie wymaga wpłat wspólników, bowiem polega ona na zwiększeniu wysokości kapitału zakładowego, który zostanie pokryty ze środków przesuniętych z kapitału zapasowego lub rezerwowego, pochodzących z zysku spółki. Aby możliwe było podwyższenie kapitału zakładowego ze środków własnych, trzeba tego dokonać w drodze uchwały zmieniającej umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie jest możliwe w tym przypadku podjęcie przez wspólników uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego bez zmiany umowy. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego powinna zawierać m.in. kwotę o jaką kapitał zostanie powiększony oraz sposób jego podwyższenia (należy wskazać, czy nastąpi to w drodze utworzenia nowych udziałów, czy też poprzez zwiększenie wartości […]

Realizacja prawa do objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym

Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek !   Aby zrealizować prawo pierwszeństwa wspólnika do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, muszą zostać spełnione dwie przesłanki. Po pierwsze niezbędne jest podjęcie uchwały wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego. Drugą istotną rzeczą jest brak wyłączenia (bądź ograniczenia) prawa pierwszeństwa do objęcia udziałów, które może pojawić się w umowie lub bezpośrednio w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego. Po podjęciu przez wspólników uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, po stronie zarządu powstaje obowiązek wezwania wszystkich wspólników do wykonania prawa pierwszeństwa (wspólnicy obejmują udziały w podwyższonym kapitale zakładowym w stosunku do ich dotychczasowych udziałów w spółce). Przepisy Kodeksu spółek handlowych nie regulują kwestii treści powyższego wezwania wspólników. Kodek nie precyzuje także, w jaki sposób owo wezwanie ma zostać przekazane wspólnikom. Przepis art. 258 § 1 ksh wskazuje jedynie, że wezwanie powinno zostać przesłane wspólnikom jednocześnie. To, że w przepisach nie znajdziemy wyraźnych wymogów dotyczących sposobu przesłania takiego wezwania, nie oznacza całkowitej dowolności w tej materii. Wezwanie powinno zostać dokonane w taki sposób, aby umożliwić wspólnikom zapoznanie się z jego treścią. Z praktycznego punktu widzenia wezwania doręczane są najczęściej za pomocą listów poleconych, bądź za pośrednictwem poczty kurierskiej. Najwygodniejszym rozwiązaniem byłoby zapewne […]