Dłuższy termin na wypełnienie obowiązków w zakresie cen transferowych za rok 2019

Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek !   W czwartej wersji tarczy antykryzysowej rząd zdecydował się na wydłużenie terminów na raportowanie obowiązków z zakresu cen transferowych za rok 2019.  Wydłużenie terminów dotyczy obowiązku złożenia informacji o cenach transferowych tzw. TPR-C lub TPR-P, złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz przygotowania dokumentacji grupowej tzw. master file. Podatnicy PIT i CIT, objęci obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych za rok 2019 zobowiązani byli pierwotnie do złożenia informacji TP-R (w wersji elektronicznej) do Szefa KAS wraz z oświadczeniem o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych do końca 9 miesiąca po zakończeniu roku. W przypadku podatników, dla których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym termin ten upływał wraz z końcem września 2020 r. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wydłużyła termin na złożenie informacji o cenach transferowych oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych do 31 grudnia 2020 r.  Termin ten został wydłużony dla podatników, których pierwotny termin raportowania miał upłynąć w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. W odniesieniu do  podatników objętych przesuniętym lub wydłużonym rokiem podatkowym, dla których pierwotny termin raportowania miał upłynąć w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. – […]

Koronawirus a ceny transferowe

Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek !   Ceny transferowe w obliczu pandemii   Niewątpliwie wybuch pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 znacząco wpłynie na osłabienie sytuacji gospodarczej na świecie. Prawdopodobieństwo, że skutki epidemii będą dotkliwe i długoterminowe jest wysokie. W przypadku przedsiębiorców są one odczuwalne na wielu poziomach. Pojawiają się problemy z dostawami towarów, materiałów oraz surowców.  Wielu przedsiębiorców doświadczyło wstrzymania działalności operacyjnej, a także zatrzymania produkcji oraz zawieszenia dystrybucji.  Powyższe w zbiegu, niekiedy z licznymi problemami z uzyskaniem należności od swoich klientów, wywołują efekt błędnego koła, skutkujący spadkiem, bądź całkowitym brakiem dochodów. Kryzys związany z wybuchem epidemii dotknął nie tylko drobnych przedsiębiorców, ale dotyczy także podmiotów z dużych grup kapitałowych. Niewątpliwie należy podkreślić, że decyzje podejmowane w ramach określonej grupy kapitałowej przełożą się na rozliczenia między podmiotami powiązanymi, a tego typu działania powinny być zbadane pod kątem zgodności z przepisami o cenach transferowych. Wszelkie zmiany metod i sposobu płatności, podyktowane dostosowaniem się do nowych warunków gospodarczych mogą wpłynąć na rentowność danego podmiotu. Jeżeli zmiany dotyczą analizy ponoszonego przez nich ryzyka, możemy tutaj mówić o restrukturyzacji w rozumieniu przepisów o cenach transferowych. Zatem może się to wiązać z potrzebą raportowania schematów podatkowych. Restrukturyzacja w rozumieniu przepisów o cenach transferowych zachodzi […]

Koronawirus: przesunięcie terminów na złożenie sprawozdań finansowych

Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek ! Sprawozdania finansowe za rok 2019 Ogłoszenie w Polsce stanu epidemii wpłynęło niekorzystnie na sytuację podmiotów prowadzących księgi rachunkowe, które zobowiązane są do sporządzenia, zatwierdzenia i złożenia sprawozdania finansowego za rok 2019. W celu ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej przez jednostki prowadzące księgi rachunkowe w obliczu epidemii, Ministerstwo Finansów w drodze rozporządzenia postanowiło wydłużyć terminy dokonania ww. czynności. Oczywiście w związku z epidemią covid-19 pogorszeniu uległa nie tylko sytuacja finansowa podatników, ale również w przypadku większości podmiotów doszło do szeregu komplikacji związanych z dezorganizacją pracy działów księgowych poszczególnych przedsiębiorstw. Zaburzeniu uległ również proces obiegu dokumentów, czasu pracy poszczególnych działów oraz  nadzoru i przekazywanie danych o zdarzeniach gospodarczych. Taka sytuacja doprowadziła do niewydolności procesów księgowań, a tym samym utrudniła przygotowywanie odpowiednich bilansów. Spowodowało to niemożliwością spełnienia w terminie obowiązku przygotowania sprawozdań finansowych (szczególnie odnosi się to do podmiotów, które przyjęły jako rok obrotowy rok kalendarzowy). W związku z powyższym Ministerstwo Finansów zdecydowało się podjąć decyzję o przedłużeniu terminu do sporządzenia, zatwierdzenia i złożenia sprawozdania finansowego za rok 2019 w związku z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19.  Rozporządzenia Ministra Finansów z 31.03.2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie […]