Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek !

Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki zostało wyraźnie uregulowane w przepisach Kodeksu spółek handlowych. Wprost na taką możliwość wskazuje art. 260 § 1 ksh, zgodnie z którym uchwałą wspólników o zmianie umowy spółki można podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku spółki (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki). Więcej o kapitale zakładowym i pozostałych funduszach tutaj.

W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych spółki z o.o., wspólnicy nie muszą dokonywać wpłat na pokrycie objętych udziałów. Tego typu „operacja” nie wymaga wpłat wspólników, bowiem polega ona na zwiększeniu wysokości kapitału zakładowego, który zostanie pokryty ze środków przesuniętych z kapitału zapasowego lub rezerwowego, pochodzących z zysku spółki.

Aby możliwe było podwyższenie kapitału zakładowego ze środków własnych, trzeba tego dokonać w drodze uchwały zmieniającej umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie jest możliwe w tym przypadku podjęcie przez wspólników uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego bez zmiany umowy.

Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego powinna zawierać m.in. kwotę o jaką kapitał zostanie powiększony oraz sposób jego podwyższenia (należy wskazać, czy nastąpi to w drodze utworzenia nowych udziałów, czy też poprzez zwiększenie wartości nominalnej udziałów już istniejących).

W uchwale należy także wskazać ilość i wartość nominalną nowo utworzonych udziałów (bądź wartość o jaką zostaną powiększone udziały dotychczasowe). W przypadku, kiedy umowa spółki z o.o. wskazuje, że kapitał zakładowy dzieli się na równe i niepodzielne udziały, wówczas dokonując podwyższenia kapitału zakładowego poprzez utworzenie nowych udziałów, należy pamiętać, iż wszystkie udziały muszą być równe.

W tym przypadku możemy utworzyć nowe udziały, których wartość nominalna będzie odpowiadać udziałom dotychczasowym, możemy także zwiększyć wartość nominalną wszystkich udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Trzeci wariant pozwala na zastosowanie obydwu powyższych sposobów, czyli dokonujemy zwiększenia wartości nominalnej udziałów dotychczasowych, tworząc jednocześnie nowe udziały, które będą odpowiadały ich wartości nominalnej.

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może oczywiście wskazywać, że kapitał zakładowy dzieli się na udziały o nierównej wartości nominalnej, gdzie wspólnik może mieć tylko jeden udział. W takim przypadku podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze zwiększenia wartości nominalnej udziałów dotychczasowych.

Przygotowując projekt uchwały, należy wziąć pod uwagę, że wspólnicy mają prawo do udziałów w podwyższonym kapitale zakładowych w stosunku do ich dotychczasowych udziałów. Niezbędnym będzie zatem uwzględnienie w sposób matematyczny podziału kwoty (o jaką dokonujemy podwyższenia kapitału zakładowego) pomiędzy wszystkich wspólników, którym przysługują udziały w podwyższonym kapitale zakładowym.

Kolejną ważną kwestią jest to, że nowe udziały lub udziały dotychczasowe, których wartość nominalna została zwiększona w ramach podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych spółki przysługują wspólnikom z mocy prawa i nie wymagają objęcia.

Zgodnie z zasada proporcjonalności, nowe udziały przysługują wspólnikom w stosunku do ich dotychczasowych udziałów. Przepis art. 260 § 2 i 3 ksh, wskazujący na tą zasadę, jest przepisem bezwzględnie obowiązującym, co oznacza, że wspólnicy nie mogą odmiennie uregulować tej kwestii w umowie spółki.

Art. 260 § 4 ksh wyłącza zastosowanie § 2 w stosunku do udziałów własnych spółki, odwołując się do przepisu art. 200 § 1 ksh wskazującego na zakaz obejmowania przez spółkę własnych udziałów.

Trzeba zauważyć, że wyłączeniu uległo jedynie zastosowanie art. 260 § 2 ksh, który odnosi się do obejmowania nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym. Wyłączenie nie dotyczy jednak przysługującego wspólnikom podwyższenia wartości nominalnej udziałów.

Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze zwiększenia wartości nominalnej udziałów nie zostało objęte powyższym wyłączeniem ze względów praktycznych. W przypadku, kiedy kapitał zakładowy dzieli się na udziały o równej wartości nominalnej, a jego podwyższenia dokonuje się poprzez zwiększenie wartości nominalnej, wówczas owo zwiększenie musi dotyczyć wszystkich udziałów. Dlatego uzasadniony jest brak wyłączenia w stosunku do art. 260 § 3 ksh.

Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.