Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek !

 

Aby zrealizować prawo pierwszeństwa wspólnika do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, muszą zostać spełnione dwie przesłanki. Po pierwsze niezbędne jest podjęcie uchwały wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego. Drugą istotną rzeczą jest brak wyłączenia (bądź ograniczenia) prawa pierwszeństwa do objęcia udziałów, które może pojawić się w umowie lub bezpośrednio w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego.

Po podjęciu przez wspólników uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, po stronie zarządu powstaje obowiązek wezwania wszystkich wspólników do wykonania prawa pierwszeństwa (wspólnicy obejmują udziały w podwyższonym kapitale zakładowym w stosunku do ich dotychczasowych udziałów w spółce).

Przepisy Kodeksu spółek handlowych nie regulują kwestii treści powyższego wezwania wspólników. Kodek nie precyzuje także, w jaki sposób owo wezwanie ma zostać przekazane wspólnikom. Przepis art. 258 § 1 ksh wskazuje jedynie, że wezwanie powinno zostać przesłane wspólnikom jednocześnie.

To, że w przepisach nie znajdziemy wyraźnych wymogów dotyczących sposobu przesłania takiego wezwania, nie oznacza całkowitej dowolności w tej materii. Wezwanie powinno zostać dokonane w taki sposób, aby umożliwić wspólnikom zapoznanie się z jego treścią. Z praktycznego punktu widzenia wezwania doręczane są najczęściej za pomocą listów poleconych, bądź za pośrednictwem poczty kurierskiej.

Najwygodniejszym rozwiązaniem byłoby zapewne przesłanie wezwania za pomocą poczty elektronicznej, ale w tym przypadku, inaczej niż przy zaproszeniach na zgromadzenie wspólników, nie zostało to uregulowane w przepisach.

Jeżeli kwestia doręczenia wezwania za pomocą poczty elektronicznej nie zostanie uregulowana w umowie spółki z o.o., wówczas wspólnicy będą mogli podnieść zarzut niewykonania, bądź nienależytego wykonania obowiązku zarządu.

Treść art. 258 § 1 wskazuje, że prawo pierwszeństwa w objęciu udziałów może zostać wykonane przez wspólnika w terminie miesiąca od otrzymania wezwania. Wykonanie tego prawa polega na złożeniu przez wspólnika oświadczenia o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.

W takim oświadczeniu wspólnik wskazuje, że w drodze wykonania prawa pierwszeństwa obejmuje określoną liczbę nowych udziałów (albo obejmuje podwyższenie wartości istniejącego już udziału) oraz zobowiązuje się do wniesienia określonych wkładów na pokrycie obejmowanych udziałów.

Oświadczenie wspólnika o objęciu nowego udziału/udziałów wymaga zachowania formy aktu notarialnego. W sytuacji, kiedy podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki z o.o. (bez zmiany umowy spółki), wówczas zastosowanie znajduje przepis art. 257 § 3 ksh. Zgodnie z tym przepisem oświadczenie o objęciu udziałów składane jest przez dotychczasowych wspólników w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest na podstawie wzorca uchwały, wówczas zgodnie z art. 259¹ ksh oświadczenia dotychczasowych, jak i nowych wspólników o objęciu udziałów nie wymagają formy aktu notarialnego. W tym przypadku oświadczenia wymagają złożenia w systemie teleinformatycznym oraz opatrzenia bezpiecznymi podpisami elektronicznymi (z ważnymi kwalifikowanymi certyfikatami), bądź podpisami potwierdzonymi profilem zaufanym ePUAP.

Realizacja prawa do objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.