Powstanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – oddziały i przedstawicielstwa spółek zagranicznych

Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek !

Obecnie powszechnym zjawiskiem na polskim rynku jest działanie przedsiębiorstw zagranicznych. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które mają siedzibę poza granicami RP, mogą utworzyć na terenie Polski swoje oddziały lub przedstawicielstwa. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą za granicą, mogą utworzyć oddział, pod warunkiem, że będą wykonywać działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności tej spółki za granicą (o przedmiocie działalności szerzej tutaj).

Jeżeli zagraniczna spółka chce utworzyć oddział na terenie Polski, obowiązana jest do powołania osoby, która będzie reprezentowała spółkę w jej oddziale. Rozpoczęcie działalności takiej spółki jest możliwe po uzyskaniu wpisu oddziału do rejestru przedsiębiorców KRS. Do wniosku należy dołączyć poświadczony notarialnie wzór podpisu osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego.

W przypadku kiedy spółka działa na podstawie umowy, aktu założycielskiego lub statutu, do akt rejestrowych należy złożyć odpisy tych dokumentów z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski. W sytuacji, gdy spółka wykonuje działalność na podstawie wpisu do rejestru, do akt rejestrowych oddziału należy złożyć odpis z tego rejestru z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

Po utworzeniu oddziału, na zagranicznym przedsiębiorcy ciąży jeszcze kilka obowiązków, m.in.:

 • zobowiązany jest do oznaczenia oddziału używać oryginalnej nazwy przedsiębiorstwa wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej oraz dodatku „oddział w Polsce”,
 • musi prowadzić dla oddziału oddzielną rachunkowość –  w języku polskim zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,
 • musi zgłaszać ministrowi wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego (w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia) w zakresie okoliczności otwarcia likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego, który utworzył oddział, lub przedsiębiorca ten utracił prawo wykonywania działalności gospodarczej.

Jeżeli chodzi o przedstawicielstwo, to zakres działania takiego przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie reklamy oraz promocji przedsiębiorcy zagranicznego. Przedstawicielstwo mogą utworzyć i prowadzić również osoby zagraniczne, powołane aktem właściwego organu państwa ich siedziby, do promocji gospodarki tego państwa, z tym że zakres działania takiego przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie promocję i reklamę gospodarki tego państwa.

Utworzenie i prowadzenie przedstawicielstwa wymaga wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych. Wpisu do rejestru przedstawicielstw dokonuje się na podstawie złożonego wniosku i zgodnie z jego treścią. Wpis do rejestru dokonywany jest na okres 2 lat od dnia dokonania wpisu. Na wniosek przedsiębiorcy zagranicznego (złożony w ciągu ostatnich 90 dni obowiązywania wpisu) wpis zostaje przedłużony na kolejny okres 2 lat.

Wniosek, o którym mowa powyżej, jest sporządzany w języku polskim i zawiera:

 1. nazwę, siedzibę i formę prawną przedsiębiorcy zagranicznego;
 2. przedmiot głównej działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego;
 3. imię i nazwisko osoby upoważnionej w przedstawicielstwie do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego;
 4. adres siedziby przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. urzędowy odpis dokumentu potwierdzającego rejestrację przedsiębiorcy zagranicznego, na podstawie którego przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą;
 2. poświadczony urzędowo dokument określający adres siedziby przedsiębiorcy zagranicznego, zasady reprezentacji przedsiębiorcy zagranicznego oraz wskazanie osób uprawnionych do jego reprezentacji, jeżeli powyższy dokument, nie zawiera niezbędnych informacji w tym zakresie;
 3. dokument potwierdzający upoważnienie osoby wskazanej we wniosku do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w przedstawicielstwie, zawierający imię i nazwisko osoby upoważnionej, jej datę urodzenia, imiona jej rodziców oraz numer dokumentu tożsamości, którym osoba ta posługuje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z potwierdzeniem przyjęcia tego upoważnienia przez osobę upoważnioną.

W przypadku, kiedy wniosek zawiera braki formalne, minister wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Wyznaczony termin na uzupełnienie wniosku, może zostać przedłużony – na umotywowany wniosek przedsiębiorcy zagranicznego złożony przed upływem tego terminu. W przypadku, kiedy przedsiębiorca nie usunie braków  w wyznaczonym terminie, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

Powyższe dokumenty (w sytuacji gdy sporządzone są w języku obcym) należy przedstawić wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym i poświadczonym przez tłumacza przysięgłego albo sprawdzonym i poświadczonym przez tłumacza przysięgłego, wykonującego zawód tłumacza przysięgłego na warunkach określonych w ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego, lub przez tłumacza przysięgłego z państwa członkowskiego lub Konfederacji Szwajcarskiej

Urzędowy odpis dokumentu potwierdzającego rejestrację przedsiębiorcy zagranicznego (dołączony do wniosku o wpis), poświadcza się przez apostille, jeżeli przedsiębiorca zagraniczny działa na terytorium państwa będącego stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r., albo przez legalizację, jeżeli przedsiębiorca zagraniczny działa na terytorium państwa niebędącego stroną tej konwencji. Przedsiębiorca zagraniczny obowiązany jest także posiadać tytuł prawny do nieruchomości, którą wskazał w rejestrze przedstawicielstw jako siedzibę przedstawicielstwa.

Rejestr przedstawicielstw jest jawny. Rejestr przedstawicielstw zawiera dane wpisane we wniosku, a także numer wpisu do rejestru przedstawicielstw, datę dokonania wpisu, ostatni dzień obowiązywania wpisu oraz datę wykreślenia przedstawicielstwa z rejestru. O dokonaniu wpisu przedstawicielstwa do rejestru przedstawicielstw oraz o każdej zmianie wpisu (w tym przedłużeniu jego obowiązywania) minister wydaje przedsiębiorcy zagranicznemu z urzędu zaświadczenie.

Minister udostępnia powyższe dane w postaci elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra. Dane udostępnia się przez okres obowiązywania wpisu przedstawicielstwa w rejestrze oraz przez okres 5 lat od dnia wykreślenia przedstawicielstwa z rejestru. Minister usuwa z rejestru dane, o których mowa w ust. 2, po upływie 10 lat od dnia wykreślenia przedstawicielstwa z rejestru.

Minister odmówi wpisu do rejestru przedstawicielstw, jeżeli:

 1. utworzenie przedstawicielstwa zagrażałoby bezpieczeństwu lub obronności państwa lub bezpieczeństwu informacji niejawnych o klauzuli tajności „poufne” lub wyższej lub innemu nadrzędnemu interesowi publicznemu,
 2. wniosek o wpis dotyczy działalności wykraczającej poza zakres prowadzenia działalności w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego lub promocji i reklamy gospodarki właściwego organu państwa siedziby.

Odmowa wpisu następuje w drodze decyzji. Odmowa dokonana z przyczyn, o których mowa w pkt 1, nie wymaga uzasadnienia faktycznego.

Przedsiębiorca zagraniczny, który utworzył przedstawicielstwo, jest obowiązany:

 1. używać do oznaczenia przedstawicielstwa oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z dodaniem wyrazów „przedstawicielstwo w Polsce”,
 2. prowadzić dla przedstawicielstwa oddzielną rachunkowość w języku polskim zgodnie z przepisami o rachunkowości,
 3. zgłaszać ministrowi wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego w zakresie danych, które zawierał wniosek o wpis oraz wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego w zakresie okoliczności  otwarcia likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego, który utworzył przedstawicielstwo, lub utarty przez niego prawa wykonywania działalności gospodarczej – w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.

Podobnie jak w przypadku oddziału – przedsiębiorca zagraniczny tworzący przedstawicielstwo jest obowiązany ustanowić osobę upoważnioną w przedstawicielstwie do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego.

W przypadku gdy:

 1. przedsiębiorca zagraniczny rażąco narusza prawo polskie;
 2. nie posiada tytułu prawnego do nieruchomości, których adres wskazał w rejestrze przedstawicielstw jako siedzibę przedstawicielstwa;
 3. nastąpiło otwarcie likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego, który utworzył przedstawicielstwo, lub przedsiębiorca ten utracił prawo wykonywania działalności gospodarczej;
 4. działalność przedsiębiorcy zagranicznego zagraża bezpieczeństwu lub obronności państwa, bezpieczeństwu informacji niejawnych o klauzuli tajności „poufne” lub wyższej lub innemu nadrzędnemu interesowi publicznemu;
 5. przedsiębiorca zagraniczny został wykreślony z rejestru wydającego dokument potwierdzający rejestrację przedsiębiorcy zagranicznego

– minister wydaje, z urzędu, decyzję o wykreśleniu przedstawicielstwa z rejestru.

Minister wydaje decyzję o wykreśleniu przedstawicielstwa z rejestru, także w przypadku gdy przedsiębiorca zagraniczny nie wykonuje obowiązku zgłaszania wszelkie zmiany, o których była mowa powyżej, a niezgłoszona zmiana ma charakter istotny.

Powyższe decyzje doręcza się na adres siedziby przedstawicielstwa, wskazany w rejestrze przedstawicielstw. Jeżeli przedsiębiorca zagraniczny nie dokona zmiany wpisu w rejestrze w przypadku zmiany adresu siedziby przedstawicielstwa, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem siedziby jest prawnie skuteczne.

Minister wykreśla przedstawicielstwo z rejestru także na wniosek przedsiębiorcy zagranicznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.