Powstanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością cz. II – spółka z o.o. w organizacji

Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek !

W poprzednich wpisach skupiłem się na pierwszym etapie powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli na zawarciu umowy spółki. Dzisiaj kolejny etap/moment w procesie tworzenia spółki z o.o.

Moment zawarcia umowy spółki (bądź sporządzenia aktu założycielskiego jednoosobowej spółki z o.o.) powoduje powstanie spółki z o.o. w organizacji.

Zgodnie z przepisami spółka z o.o. w organizacji jest podmiotem prawa oraz pracodawcą. Oznacza to, że taka spółka może we własnym imieniu nabywać prawa (własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe), zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną. Już od momentu sporządzenia umowy ma ona zdolność prawną, zdolność do czynności prawnych oraz zdolność sądową i upadłościową. Firma spółki z o.o. w organizacji powinna zawierać dodatkowe oznaczenie „w organizacji”(o firmie spółki z o.o. szerzej tutaj).

Jak już wspomniałem spółka z o.o. w organizacji powstaje w momencie zawarcia umowy. Jednak do podjęcia określonych czynności przez spółkę potrzebne jest powołanie zarządu lub pełnomocnika. Spółka ta może podjąć działalność gospodarczą jeszcze przed uzyskaniem wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS. Jest ona konstrukcją ograniczoną w czasie, ponieważ istnienie do chwili wpisu spółki do wyżej wspomnianego rejestru.

Trzeba wspomnieć, że jeżeli fakt zawiązania spółki nie został zgłoszony do rejestru sądowego w terminie sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki albo jeżeli postanowienie sądu odmawiające zarejestrowania stało się prawomocne – to umowa spółki ulega rozwiązaniu.

W takiej sytuacji, jeżeli spółka nie jest w stanie niezwłocznie zwrócić wszystkich wniesionych wkładów lub pokryć wierzytelności, zarząd spółki dokonuje likwidacji. W przypadku, kiedy spółka z o.o. w organizacji nie ma powołanego zarządu, wtedy zgromadzenie wspólników albo sąd rejestrowy ustanawia likwidatora/likwidatorów.

Podmiotowość prawna spółki ustaje z dniem zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego przez zgromadzenie wspólników.

No dobrze, ale tak naprawdę, czym różni się spółka z o.o. w organizacji, od zwykłej spółki z o.o?

Status spółki w organizacji różni się od typowej osoby prawnej w kilku elementach.

Po pierwsze spółka z o.o. (osoba prawna) działa przez swoje organy. Jeżeli działa organ, to kwestie winy, dobrej i złej wiary leżą po stronie osoby prawnej. W przypadku spółki z o.o. w organizacji wszelkie działania, są działaniami osób trzecich, odrębnych od podmiotu, który reprezentują.

Spółka z o.o. odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem – w spółce z o.o. w organizacji to wspólnicy odpowiadają na zasadzie subsydiarności. Za zobowiązania spółki w organizacji odpowiadają solidarnie spółka i osoby, które działały w jej imieniu.

Odpowiedzialność osób działających w imieniu spółki z o.o. w organizacji ustaje wobec spółki z chwilą zatwierdzenia ich czynności przez zgromadzenie wspólników.

Kolejną odrębnością, natury formalnej, jak już wspomniałem jest obowiązek używania przez spółkę w organizacji firmy z dodatkiem „w organizacji”.

Następną rzeczą jest to, że rozporządzenie udziałem w spółce z o.o. w organizacji jest objęte sankcją bezwzględnej nieważności. Poza tym, zmiana umowy spółki z o.o. w organizacji wymaga jednomyślności wszystkich wspólników.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji reprezentowania jest przez zarząd albo pełnomocnika – powołanego jednomyślną uchwałą wspólników. W jednoosobowej spółce w organizacji –  jedyny wspólnik nie ma prawa reprezentacji spółki – ale nie dotyczy to zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.