Powstanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – wzorzec umowy spółki formularzowej

Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek !

O możliwości utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie S-24 pisałem już wcześniej (tutaj). Dzisiaj kilka słów o samej konstrukcji wzorca umowy, wykorzystywanego w tym trybie.

Nowa procedura rejestracyjna, wprowadzona nowelizacją z 2011 r., w założeniu miała pozwolić na szybszą rejestrację spółki z o.o.

W przypadku kiedy zdecydujemy się na na skorzystanie z tego uproszczonego procesu rejestracji, wzorzec umowy jest koniecznym do zastosowania instrumentem. Jeżeli uznamy, że wzorzec ten z jakichś powodów nie odpowiada naszym potrzebom, możemy skorzystać z dotychczasowego, tradycyjnego sposobu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przy skorzystaniu z tego uproszczonego trybu, nie ma możliwości ingerencji w treść wzorca, nie możemy go modyfikować. Mamy do wyboru pewne warianty uregulowań, bądź możliwość uzupełnienia pewnych postanowień umowy dostępnych w formularzu. Jak już pisałem w jednym z poprzednich wpisów, w trybie S-24 nie mamy konieczności zastosowania formy aktu notarialnego. Wymóg ten zastąpiono koniecznością opatrzenia wzorca umowy bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Złożenie podpisu elektronicznego pod wnioskiem o rejestrację spółki z o.o. oraz pod innymi dokumentami (o jakie dokumenty chodzi? – odsyłam do wpisu), niezbędnymi w procesie rejestracji, poprzedzone jest obowiązkiem założenia konta. Wnioskodawca otrzymuje indywidualną nazwę użytkownika oraz ustanawia hasło, służące do składania podpisu. Identyfikacja wnioskodawcy odbywa się poprzez weryfikację podpisu oraz wprowadzonych przez niego danych (imię, nazwisko, PESEL lub NIP – w przypadku braku tych identyfikatorów, skanu dokumentu potwierdzającego tożsamość).

Chwila zawarcia umowy spółki z o.o. w tym trybie jest określana przez dwa czynniki, po pierwsze przez wprowadzenie wszystkich danych do systemu, a po drugie opatrzenie ich podpisem elektronicznym. Ponadto Zarząd spółki zobligowany jest do złożenia tekstu jednolitego umowy spółki do sądu rejestrowego w terminie 7 dni.

Sam wzorzec umowy spółki z o.o. składa się z 17 paragrafów.

W paragrafach od 1 do 3 wspólnicy/założyciele wyrażają wolę utworzenia spółki z o.o., określają firmę spółki oraz jej siedzibę (o firmie i siedzibie spółki pisałem w poprzednim wpisie).

W paragrafie 4 wzorca określa się przedmiot działalności spółki, który musi być zgodny z Polską Klasyfikacją Działalności.

Paragraf 5 wzorca umowy odnosi się do wysokości kapitału zakładowego oraz liczby i wartości nominalnej składających się na niego udziałów.

W § 6 wymienia się wszystkich wspólników wchodzących w skład spółki z o.o., podając informacje o  ich miejscu zamieszkania albo siedzibie, liczbie objętych udziałów oraz ich łącznej wartości nominalnej.

Paragraf 7 określa, że spółkę można zawrzeć tylko na czas określony.

Paragraf 8 wzorca wskazuje, że udziały w spółce są równe i niepodzielne, a każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. Na każdy udział przypada 1 głos. Nie ma możliwości wprowadzenia udziałów o nierównej wartości nominalnej przy wykorzystaniu wzorca umowy w tym trybie.

W § 9 określa się, że udziały są pokrywane wkładami pieniężnymi. Jest to potwierdzenie zasady, że do spółki z o.o. w trybie S-24 można wnieść jedynie wkłady pieniężne.

W § 10 określono możliwość zbycia oraz zastawienia udziałów w spółce z o.o.

Paragraf 11  wskazuje, że w spółce tworzonej za pomocą wzorca, oprócz kapitału zakładowego można utworzyć dwa rodzaje kapitałów własnych, kapitał zapasowy i kapitał rezerwowy.

W § 12 powołuje się organy spółki. Wspólnicy mają trzy warianty wyboru, zgodnie z którymi decydują jakie organy mają zostać powołane.

Wariant A wskazuje, że organami spółki są: 1) Zarząd i 2) Zgromadzenie wspólników.

Wariant B wskazuje, że organami spółki są: 1) Zarząd; 2) Rada Nadzorcza i 3) Zgromadzenie wspólników.

Wariant C wskazuje, że organami spółki są: 1) Zarząd; 2) Rada Nadzorcza i 3) Zgromadzenie wspólników.

Różnica między wariantem B i C polega na tym, że w wariancie C wspólnikowi nie przysługuje prawo indywidualnej kontroli. Takie prawo przysługuje wspólnikowi, jeżeli Rada Nadzorcza nie została ustanowiona lub jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej jest niższa niż wymagana umową. Ponadto w przypadku kiedy kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500 000 zł, a liczba wspólników jest miększa niż 25, Rada Nadzorcza musi zostać powołana –  zatem wariant A w tej sytuacji jest niedopuszczalny.

W § 13 i 14 określamy liczbę członków zarządu, powoływanych i odwoływanych przez zgromadzenie wspólników. W wariantach B i C, w przypadku powołania rady nadzorczej, należy określić jej skład oraz długość kadencji.

W § 15 powołujemy skład pierwszego zarządu spółki oraz wskazujemy na sprawowaną funkcję. W wariancie dodatkowym, który ma zastosowanie w przypadku powołania rady nadzorczej, tj. wyboru wariantów B albo C w § 12, wskazujemy skład rady nadzorczej wraz z określeniem sprawowanej w niej funkcji.

Paragraf 16 dotyczy możliwości rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązań do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego spółki.

Wzorzec umowy kończy § 17, który stanowi, że rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia.

Po wypełnieniu wszystkich danych i wybraniu przez wspólników odpowiednich wariantów, wniosek należy podpisać podpisem elektronicznym. Po podpisaniu umowy spółki przez wszystkich wspólników, należy jeszcze podpisać listę wspólników oraz oświadczenie zarządu o wniesienie wkładów na pokrycie kapitału zakładowego, używając odpowiednich formularzy.

Poniżej omawiany wzorzec wraz z wariantami wyboru stanowiący załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości.

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym.

WZORZEC UMOWY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia …………………………………

§ 1

Stawający

1) …………………………………………………………………………………………………….,
2) …………………………………………………………………………………………………………………………………..,
3) …………………………………………………………………………………………………………………………………….
oświadczają, że na podstawie niniejszej umowy zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.

§ 2

Firma Spółki brzmi: ………………………………………………….. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 3

Siedzibą Spółki jest: ………………………………………………………………………………..

§ 4

Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) (PKD ………….) ………………………………………………………………………………….,
2) (PKD ………….) …………………………………………………………………………………,
3) (PKD ………….) …………………………………………………………………………………

§ 5

Kapitał zakładowy Spółki wynosi ………………… zł (słownie: ……………………) i dzieli się na …….. (słownie: ……………………) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną ……………….. zł (słownie:………………).

§ 6

Udziały w Spółce obejmują:
1) wspólnik ………………… obejmuje  ………… (słownie:………………………………………) udziałów o łącznej wartości nominalnej ……………. zł (słownie: ……………………………….);
2) wspólnik …………………. obejmuje ………… (słownie:………………………………………) udziałów o łącznej wartości nominalnej ……………..zł(słownie: ………………………………..);
3) wspólnik ………………… obejmuje ………… (słownie:………………………………………) udziałów o łącznej wartości nominalnej ……………. zł(słownie: ………………………………. ).

§ 7

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 8

Wariant A

1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
2. Na każdy udział przypada jeden głos.

Wariant B

1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
2. Na każdy udział przypada jeden głos.
3. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę.

§ 9

Udziały w Spółce są pokrywane wkładami pieniężnymi.

§ 10

Wariant A

Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki.

Wariant B

Zbycie oraz zastawienie udziału nie wymaga zgody Spółki.

Wariant C

1. Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki.
2. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone
prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.

Wariant D

1. Zbycie oraz zastawienie udziału nie wymaga zgody Spółki.
2. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone
prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.

§ 11

Wariant A

Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy.

Wariant B

1. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy.
2. Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa, a w szczególności jeżeli spółka posiada
wystarczające środki na wypłatę.

§ 12

Wariant A

Organami Spółki są:
1) Zarząd;
2) Zgromadzenie wspólników.

Wariant B

Organami Spółki są:
1) Zarząd;
2)Rada Nadzorcza;
3) Zgromadzenie wspólników.

Wariant C

1. Organami Spółki są: 1) Zarząd; 2) Rada Nadzorcza; 3) Zgromadzenie wspólników.
2. Wspólnikowi nie przysługuje prawo indywidualnej kontroli, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Wspólnik może wykonywać prawo indywidualnej kontroli, jeżeli Rada Nadzorcza nie została
ustanowiona lub jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej jest niższa niż wymagana umową.

§ 13

1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. Uchwała wspólników może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu.
2. Kadencja członka Zarządu wynosi ……………
3. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji. Wariant dodatkowy, który ma zastosowanie w przypadku powołania rady nadzorczej, tj. wyboru wariantów B albo C w § 12
4. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z ……… członków powoływanych  i odwoływanych uchwałą wspólników.
5. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi ……..
6. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Rady Nadzorczej, śmierci albo rezygnacji.

§ 14

Wariant A

W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu Spółki składa członek Zarządu.
W przypadku Zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu albo
jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

Wariant B

Do  składania oświadczeń w imieniu Spółki jest upoważniony każdy z członków Zarządu
samodzielnie.

§ 15

W skład pierwszego Zarządu Spółki wspólnicy powołują:
1) …………………………………….., funkcja: ………………………………………………….,
2) …………………………………….., funkcja: ………………………………………………….,
3) …………………………………….., funkcja: …………………………………………………..

Wariant dodatkowy, który ma zastosowanie w przypadku powołania rady nadzorczej, tj. wyboru wariantów B albo C w § 12

W skład pierwszej Rady Nadzorczej wspólnicy powołują:
1) ……………………………………., funkcja: …………………………………………………,
2) ……………………………………., funkcja: …………………………………………………,
3) ……………………………………., funkcja: ………………………………………………….

§ 16

Wariant A

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie
przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki wymaga uchwały wspólników.

Wariant B

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie
przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały wspólników.

§ 17

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia ……… roku.

Podpisy wspólników:
1) ………………….
2) ………………….
3) …………………

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.