Formularzowa metoda założenia spółki z o.o.

W dzisiejszym wpisie poruszę temat związany z możliwością utworzenia i rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za pomocą internetu przy użyciu specjalnego formularza (S-24) – spółka formularzowa.

Spółka formularzowa to spółka z o.o., która została utworzona przy wykorzystaniu wzorca umowy (art. 4 § 1 pkt 15 k.s.h.). Tak więc decydując się na założenie spółki w tym trybie wymagane jest, abyś  wypełnił formularz umowy udostępniony w systemie teleinformatycznym i opatrzył umowę kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Aby utrzymać taki status spółki, konieczne jest, aby umowa obowiązywała w kształcie nadanym przez wzorzec umowy.

Spółka ta charakteryzuje się pewnymi szczególnymi cechami. W tym przypadku stosujemy przepisy k.s.h. dotyczące tradycyjnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ale także zastosowanie znajdują pewne szczególne rozwiązania, dedykowane tylko i wyłącznie dla tej spółki, o czym poniżej.

Specyficzność tych rozwiązań przejawia się m.in. w odmiennym trybie utworzenia spółki, o czym wspomniałem powyżej, ale także sporządzeniu listy wspólników oraz oświadczeń członków zarządu o wniesieniu wkładów co do zasady w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu formularzy udostępnionych w systemie teleinformatycznym. Po wypełnieniu tych formularzy należy opatrzyć je podpisami elektronicznymi. Zgodnie z przepisami, podpisy te powinny być „pewne”, czyli wystarczy zwykły podpis elektroniczny, co nie wyklucza oczywiście możliwości posłużenia się bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Kolejną cechą charakterystyczną tej spółki jest to, że kapitał zakładowy może być pokryty wyłącznie wkładami pieniężnymi. Dotyczy to zarówno sytuacji tworzenia spółki, jak i podwyższenia kapitału zakładowego, z tym że zmiana umowy spółki (dotycząca podwyższenia kapitału) musi być dokonana przy użyciu wzorca uchwały zmieniającej.

Przepisy k.s.h. przewidują, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego spółki założonej w tym trybie, mogą zostać wniesione również po jej zarejestrowaniu, w terminie 7 dni od wpisu spółki do rejestru. Należy tutaj wskazać, że przepisy nie nakładają żadnego obowiązku wniesienia jakiegokolwiek „minimum” przed wpisaniem spółki do rejestru. Nie ma też mowy o jakiejkolwiek sankcji za przekroczenie siedmiodniowego terminu. Taka możliwość dotyczy jedynie etapu tworzenia spółki. W kontekście podwyższenia kapitału wydaje się ona być wątpliwa, z uwagi na art. 261 k.s.h., ponieważ zgodnie z tym przepisem zastosowanie mają przepisy dotyczące pełnej wpłaty na poczet kapitału zakładowego.

W odniesieniu do tej spółki uchwała wspólników może zostać podjęta przy wykorzystaniu wzorca uchwały – udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Nie trzeba zwoływać zgromadzenia wspólników, ale konieczne jest, aby prawo głosu wykonali wszyscy wspólnicy. Taki głos oddaje się przez oświadczenie złożone w systemie teleinformatycznym, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym z ważnym kwalifikowanym certyfikatem lub podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Tak podjęta uchwała ma moc uchwały podjętej i sporządzonej w formie pisemnej. Nie ma w tym przypadku zastosowania przepis dotyczący głosowania tajnego.

Możliwość podjęcia uchwały przy wykorzystaniu wzorca jest także przewidziana dla członków innych organów spółki, m.in. rady nadzorczej i zarządu. Podobnie jak powyżej, nie wymaga to formalnego zwołania posiedzenia danego organu, ale udział w głosowaniu muszą wziąć wszyscy członkowie. Oddanie głosu, podobnie jak w przypadku uchwał wspólników następuje poprzez się złożenie oświadczenia w systemie teleinformatycznym, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym z ważnym kwalifikowanym certyfikatem lub podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Trzeba wskazać, że ten tryb dotyczy tych uchwał, które należy przesłać do sądu rejestrowego w celu złożenia do akt rejestrowych, jednak istnieje także możliwość podjęcia uchwały o ustanowieniu prokury, czy zmianie adresu spółki. Wniosek o wpis takich danych składany jest za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Umowa takiej spółki również może zostać zmieniona przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym, ale taka zmiana może dotyczyć tylko tzw. postanowień zmiennych. Zgodnie z przepisami, postanowieniami zmiennymi są postanowienia umowy spółki zawartej przy wykorzystaniu wzorca umowy, które zgodnie z wzorcem mogą być modyfikowane przez wybór odpowiednich wariantów poszczególnych postanowień albo przez wprowadzenie odpowiednich danych w określone pola wzorca, umożliwiające ich wprowadzenie. Uchwała podjęta w tym trybie ma moc równą uchwały zamieszczonej w protokole sporządzonym przez notariusza.

Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także przy wykorzystaniu wzorca formularza uchwały zmieniającej, w trybie zmiany zmiany umowy spółki. W takiej sytuacji oświadczenia wspólników o objęciu udziałów ( oraz oświadczenia nowych wspólników o przystąpieniu do spółki i objęciu akcji)  w systemie muszą być złożone w formie aktu notarialnego. Wymagane jest jedynie złożenie oświadczeń w systemie teleinformatycznym i opatrzenie bezpiecznym podpisem elektronicznym z ważnym kwalifikowanym certyfikatem lub podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Jeżeli chodzi o zbycie udziałów w takiej spółce, to tutaj również dopuszcza się możliwość ich zbycia przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym,  opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym z ważnym kwalifikowanym certyfikatem lub podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W podobny sposób istnieje także możliwość złożenia do akt rejestrowych listy wspólników oraz podjęcia uchwały wspólników o rozwiązania spółki.

Na zakończenie warto wskazać, że przepisy dopuszczają możliwość zmiany statusu spółki z formularzowej na tradycyjną. Zmiana taka następuje przez zmianę umowy spółki w sposób klasyczny, przewidziany przepisami k.s.h. ( nie wykorzystujemy tutaj wzorca uchwały zmieniającej ). Spółka traci status spółki formularzowej w sposób nieodwracalny. Nie ma możliwości zmiany spółki w kierunku odwrotnym, czyli z formy tradycyjnej spółki, na formularzową.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.