Utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie S-24

Formularzowa metoda założenia spółki z o.o. W dzisiejszym wpisie poruszę temat związany z możliwością utworzenia i rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za pomocą internetu przy użyciu specjalnego formularza (S-24) – spółka formularzowa. Spółka formularzowa to spółka z o.o., która została utworzona przy wykorzystaniu wzorca umowy (art. 4 § 1 pkt 15 k.s.h.). Tak więc decydując się na założenie spółki w tym trybie wymagane jest, abyś  wypełnił formularz umowy udostępniony w systemie teleinformatycznym i opatrzył umowę kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Aby utrzymać taki status spółki, konieczne jest, aby umowa obowiązywała w kształcie nadanym przez wzorzec umowy. Spółka ta charakteryzuje się pewnymi szczególnymi cechami. W tym przypadku stosujemy przepisy k.s.h. dotyczące tradycyjnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ale także zastosowanie znajdują pewne szczególne rozwiązania, dedykowane tylko i wyłącznie dla tej spółki, o czym poniżej. Specyficzność tych rozwiązań przejawia się m.in. w odmiennym trybie utworzenia spółki, o czym wspomniałem powyżej, ale także sporządzeniu listy wspólników oraz oświadczeń członków zarządu o wniesieniu wkładów co do zasady w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu formularzy udostępnionych w systemie teleinformatycznym. Po wypełnieniu tych formularzy należy opatrzyć je podpisami elektronicznymi. Zgodnie z przepisami, podpisy te powinny być „pewne”, czyli wystarczy zwykły podpis elektroniczny, co nie […]