Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek !

Każdy ze wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma prawo do udziału w podziale majątku po likwidacji spółki.

W toku postępowania likwidacyjnego likwidatorzy zobowiązani są do zakończenia bieżących interesów spółki, ściągnięcia wierzytelności, a także do wypełnienia ciążących na spółce zobowiązań i upłynnienia majątku.

Ogłoszenie o rozwiązaniu spółki z o.o. i otwarciu likwidacji powinno nastąpić niezwłocznie po zajściu okoliczności stanowiących przyczynę rozwiązania spółki. Ogłoszenie należy opublikować w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jeżeli z umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynika obowiązek wystosowania pisma właściwego dla ogłoszeń spółki, to ogłoszenie należy opublikować również w niniejszym piśmie.

Ogłoszenie o otwarciu likwidacji powinno zawierać także wezwanie wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia głoszenia.

Aby skutecznie dokonać podziału między wspólników majątku spółki z o.o., która znajduje się w stanie likwidacji należy zaspokoić, bądź zabezpieczyć roszczenia wierzycieli spółki.

Obowiązkiem likwidatorów jest przede wszystkim zaspokojenie roszczeń tych wierzycieli, którzy zgłosili się zgodnie z wezwaniem spółki, a ich wierzytelności są wymagalne i bezsporne. Należy tutaj wskazać, że samo otwarcie likwidacji nie powoduje automatycznie, że wierzytelności stają się wymagalne. Dlatego zgodnie z art. 285 Kodeksu spółek handlowych, sumy potrzebne do zaspokojenia lub zabezpieczenia znanych spółce wierzycieli, którzy się nie zgłosili lub których wierzytelności nie są wymagalne albo są sporne, należy złożyć do depozytu sądowego.

Majątek spółki z o.o., który zostanie po spłacie wierzycieli lub złożeniu odpowiednich kwot do depozytu sądowego, podlega podziałowi między wspólników spółki. Co więcej art. 275 § 1 ksh wskazuje, że do spółki w okresie likwidacji stosuje się przepisy dotyczące organów spółki, praw i obowiązków wspólników, jeżeli przepisy niniejszego działu nie stanowią inaczej lub z celu likwidacji nie wynika co innego. Zgodnie z § 2 przywołanego przepisu, w okresie likwidacji nie można, nawet częściowo, wypłacać wspólnikom zysków ani dokonywać podziału majątku spółki przed spłaceniem wszystkich zobowiązań.

Przepis art. 286 § 1 ksh wskazuje, że podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Majątek ten dzieli się między wspólników w stosunku do ich udziałów, natomiast w umowie spółki mogą zostać określone inne zasady podziału majątku.

Powyższy sześciomiesięczny termin powinien być liczony od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a w przypadku, kiedy zgodnie z umową ogłoszenie ukazało się w innym piśmie, wówczas od daty późniejszego ogłoszenia.

W momencie upływu sześciomiesięcznego terminu, po stronie wspólnika nie powstaje automatycznie roszczenie o wypłatę określonej sumy pieniężnej należnej tytułem podziału majątku. Niezbędnym krokiem jest zaspokojenie (bądź zabezpieczenie) znanych spółce wierzycieli.

Jeżeli wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie zdecydowali się na określenie w umowie spółki innych zasad podziału majątku w trakcie jej likwidacji, wówczas podziału dokonuje się poprzez wypłatę wspólnikom określonych sum pieniężnych.

Decydując się na ustalenie innych zasad podziału majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, należy mieć na względzie zasady obowiązujące w trakcie postępowania likwidacyjnego. Po otwarciu likwidacji, majątek spółki z o.o. służy przede wszystkim zaspokojeniu jej wierzycieli. W praktyce może się okazać, że przedmiot aportu, który miał zostać zwrócony wspólnikowi w naturze (zgodnie z ustaleniem innych zasad podziału majątku), zostanie zbyty na zaspokojenie wierzycieli spółki. Poza tym, należy podkreślić, że ustalenie zwrotu przedmiotu aportu w naturze może stanowić naruszenie zasady równego traktowania wspólników spółki z o.o.

Zgodnie z art. 174 ksh, jeżeli ustawa lub umowa spółki nie stanowi inaczej, wspólnicy mają równe prawa i obowiązki w spółce. Natomiast w sytuacji, gdy umowa spółki przewiduje udziały o szczególnych uprawnieniach, uprawnienia te powinny być w umowie określone (udziały uprzywilejowane). Uprzywilejowanie może dotyczyć w szczególności prawa głosu, prawa do dywidendy lub sposobu uczestniczenia w podziale majątku w przypadku likwidacji spółki.

Wspólnicy decydując się na uprzywilejowanie w umowie określonych udziałów co do uczestniczenia w podziale majątku w przypadku likwidacji spółki, powinni szczegółowo określić, na czym takie uprzywilejowanie udziałów ma polegać.

Uprzywilejowanie udziałów może polegać w szczególności na przyznaniu wspólnikowi prawa do uczestnictwa w podziale majątku spółki w większym stopniu, niż wynikałoby to z podziału proporcjonalnego. Innym sposobem uprzywilejowania może być przyznanie prawa do otrzymania kwoty, która odpowiadałaby wartości nominalnej przysługujących wspólnikowi udziałów, niezależnie od tego, czy kwota pozostała po zaspokojeniu wierzycieli wystarczy na wypłaty proporcjonalne w stosunku do nieuprzywilejowanych wspólników.

Oczywiście uprzywilejowanie może polegać jedynie na zastrzeżeniu samego prawa pierwszeństwa w dokonywanych wypłatach. Ma to ogromne znaczenie, bowiem zgodnie z art. 287 § 1 ksh wierzyciele spółki, którzy nie zgłosili swoich roszczeń we właściwym terminie ani nie byli spółce znani, mogą żądać zaspokojenia swoich należności z majątku spółki jeszcze niepodzielonego.

Wspólnicy, którzy po upływie powyższego sześciomiesięcznego terminu od dnia ogłoszenia, otrzymali w dobrej wierze przypadającą na nich część majątku spółki, nie są obowiązani do jej zwrotu w celu pokrycia należności wierzycieli.

Na likwidatorach ciąży obowiązek sporządzenia sprawozdania likwidacyjnego po zakończeniu likwidacji. W sprawozdaniu należy wskazać, czy w spółce nie ma już majątku, który mógłby służyć podziałowi między wspólników. Podkreślić należy, że sprawozdanie likwidacyjne sporządzane jest po zakończeniu podziału majątku spółki z o.o.

W praktyce może się okazać, że przed wykreśleniem spółki z rejestru zostanie ujawniony nowy majątek. Wówczas owy majątek powinien zostać podzielony między wspólników zgodnie z zasadami podziału obowiązującymi w danej spółce.

Udziały w majątku spółki po jej likwidacji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.