Wniesienie wkładów na pokrycie kapitału zakładowego

Powstanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością cz. III – wniesienie wkładów Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek ! Kolejnym etapem w procesie powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest wniesienie wkładów przez wspólników na pokrycie całego kapitału zakładowego. W przypadku, gdy wspólnicy obejmą udziały za cenę wyższą od wartości nominalnej, zobowiązani będą do wniesienia nadwyżki. Wkłady w postaci pieniężnej wnosi się poprzez wpłacenie gotówki do kasy spółki lub dokonanie przelewu na rachunek bankowy spółki. Tutaj należy podkreślić, że spółka w organizacji może zawrzeć umowę rachunku bankowego. Dzięki temu wspólnicy mogą przekazać środki pieniężne dokonując przelewu tytułem pokrycia objętych udziałów. Istnieją także wkłady w postaci niepieniężnej (aporty). W tym przypadku ich wniesienie łączy się z przeniesieniem prawa własności rzeczy lub praw majątkowych (stosujemy przepisy kodeksu cywilnego). Wkłady przechodzą na spółkę z chwilą zawarcia umowy spółki, ponieważ skutkiem zawarcia umowy spółki z o.o. jest uzyskanie przez nią podmiotowości prawnej. Analizując przepisy kodeksu cywilnego możemy zauważyć, że umowa sprzedaży, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy oznaczonej co do tożsamości (taką umową jest nasza umowa spółki z o.o.), przenosi własność na nabywcę. W sytuacji, gdy przedmiotem aportu są rzeczy oznaczone co do gatunku, do skutecznego przeniesienia własności wymagane jest […]