Odpowiedzialność wspólników wobec spółki

Odpowiedzialność wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek ! Wspólnicy spółki z o.o. prócz przypadków, kiedy odpowiadają za zobowiązania spółki (więcej tutaj), ponoszą także odpowiedzialność wobec samej spółki, na czym skupię się w dzisiejszym wpisie. Odpowiedzialność za wniesienie wkładu niepieniężnego mającego wady Zasady odpowiedzialności za wady wkładu niepieniężnego reguluje art. 14 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli wspólnik wniósł wkład niepieniężny mający wady, jest on zobowiązany do wyrównania spółce z o.o różnicy między wartością przyjętą w umowie albo statucie spółki a zbywczą wartością wkładu. W zdaniu drugim powyższego przepisu jest wskazane, że mowa albo statut spółki może przewidywać, że spółce przysługują wówczas także inne uprawnienia. Ten przepis ma zastosowanie do wnoszenia aportów już na etapie tworzenia spółki, ale także do wnoszenia ich do spółki już istniejącej, w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego. Powyższa odpowiedzialność wiąże się z osobą, nie z udziałem. Podmiotem, który ponosi odpowiedzialność jest wspólnik, który wniósł wkład niepieniężny obarczony wadą. Nie ma tutaj zastosowania art. 186 § 1 k.s.h., odnoszący się do odpowiedzialności solidarnej zbywcy i nabywcy za świadczenia należne spółce ze zbytego udziału. Z uwagi, że jest to odpowiedzialność wobec samej spółki, tylko spółka może dochodzić […]