Odpowiedzialność cywilna członków organów i likwidatorów sp. z o.o. cz. II

Witam Cię serdecznie na moim blogu – Zoo w świecie spółek !   Dzisiaj kolejna część dotycząca odpowiedzialności członków organów i likwidatorów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zapraszam do lektury! Odpowiedzialność na zasadach ogólnych Kodeks spółek handlowych w artykułach od 291 do 299 wprowadza szczególne zasady odpowiedzialności w porównaniu do tych wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego. Nie oznacza to jednak, że nie możemy wystąpić z żądaniem naprawienia szkody na zasadach ogólnych w przypadkach, które wykraczają poza te szczególne uregulowane w Kodeksie spółek handlowych. Zasada ta została wprowadzona w art. 300 k.s.h., który stanowi, że przepisy art. 291-299 nie naruszają praw wspólników oraz osób trzecich do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Dzięki temu wspólnicy oraz osoby trzecie w razie wyrządzenia im szkody przez funkcjonariuszy spółki, mogą żądać jej naprawienia na podstawie ogólnych zasad odpowiedzialności cywilnej, uregulowanej w Kodeksie cywilnym. Dzięki temu członkowie organów spółki oraz jej likwidatorzy mogą ponosić odpowiedzialność osobistą wobec wspólników lub osób trzecich, w przypadku gdy swoim zachowaniem wyrządzą im szkodę. Odpowiedzialność ta najczęściej przybiera postać odpowiedzialności odszkodowawczej przewidzianej w art. 415 i n. Kodeksu cywilnego. Do przesłanek omawianej odpowiedzialności zalicza się: zawinione zachowanie funkcjonariusza spółki, związane z jej funkcjonowaniem, powstanie szkody, oraz związek przyczynowy między takim zachowaniem, […]