Zakładam spółkę z o.o. – ale w jakim celu ?

Cel założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zamierzając utworzyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, musimy zastanowić się nad jej celem i sprawdzić, czy w tej kwestii nie napotkamy ograniczeń prawnych, bowiem ta forma nie jest dopuszczalna dla określonych dziedzin działalności – o czym za chwilę. Zgodnie z przepisami (art. 151 § 1 ksh) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Czyli krótko mówiąc, możemy założyć spółkę w każdym celu, który nie jest zabroniony przez prawo. Warto podkreślić, że cel spółki powinien być tożsamy ze wspólnym celem wszystkich wspólników – czyli każdy z nich powinien dążyć do jego osiągnięcia, podporządkowując temu swoje działania w spółce. Takie dążenie do osiągnięcia wspólnego celu przez wspólników oznacza przede wszystkim wniesienie wkładów, a jeżeli umowa spółki tak stanowi, na współdziałaniu w inny sposób. Wszelkie obowiązki, które służą osiągnięciu wspólnego celu, należy określić w umowie spółki z o.o., ponieważ wspólnicy są zobowiązani jedynie do świadczeń przewidzianych w umowie. Przykładem może być sytuacja, w której spółka prowadzi np. działalność produkcyjną, produkuje cukier. Umowa spółki przewiduje obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych, które polegają na tym, że jeden ze wspólników będzie dostarczał spółce surowców potrzebnych do produkcji, a drugi wspólnik będzie […]